ตัวอย่างของปุถุชนคนธรรมดา ครองเรือน และมีครอบครัว ก็สามารถบรรลุธรรมได้ ดังเช่นท่านจิตตคหบดี อุบาสกคนสำคัญผู้ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงยกย่องให้เป็นเลิศกว่าอุบาสกทั้งหลายในทางเป็นธรรมกถึก และนางจูฬสุภัททาลูกสาวท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ซึ่งเป็นผู้มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างไม่คลอนแคลน ผู้ที่เป็นกำลังสำคัญในการช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนา

และอีก 2 เรื่องเป็นตัวอย่างวิธีสั่งสอนลูกหลานที่เกเรให้กลับกลายเป็นคนดีของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี โดยการมอบนิพพานสมบัติอันเป็นสมบัติที่ประเสริฐยิ่ง

Time index

[03:30] จิตตคฤหบดี อุบาสกผู้เป็นเลิศทางธรรมกถึก

[18:19] ธรรมบทแปลเรื่อง จิตตคฤหบดี ภาคที่ 7 เรื่องที่ 220

พระพุทธเจ้าได้เทศนาเกี่ยวกับจิตตคฤหบดีผู้มีลาภสักการะ เนื่องจากเป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใส และสมบูรณ์ด้วยศีล 

[22:45] ธรรมบทแปลเรื่อง นางจูฬสุภัททา ภาคที่ 7 เรื่องที่ 221

นางจูฬสุภัททา ลูกสาวของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ผู้ที่เป็นกำลังสำคัญในการช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนา

[40:52] ธรรมบทแปลเรื่อง นายกาละบุตรของอนาถบิณฑิกเศรษฐี ภาคที่ 4 เรื่องที่ 147

นายกาละ เป็นคนเกเร พ่อจึงออกอุบายด้วยการจ้างไปฟังธรรม ภายหลังบรรลุเป็นพระโสดาบัน

[51:29] ธรรมบทแปลเรื่อง บุตรเศรษฐีชื่อเขมกะ ภาคที่ 7 เรื่องที่ 226

นายเขมกะ เป็นคนเจ้าชู้ อนาถบิณฑิกเศรษฐีได้พาไปเฝ้าพระพุทธเจ้า หลังจากได้ฟังธรรมแล้วจึงได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน


อ่าน “เรื่อง พระสุธรรมเถระ” อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท พาลวรรคที่ 5
อ่าน “เรื่อง จิตตคฤหบดี” อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ปกิณณกวรรคที่ 21
อ่าน “เรื่อง นางจูฬสุภัททา” อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ปกิณณกวรรคที่ 21
อ่าน “เรื่อง นายกาละบุตรของอนาถบิณฑิกเศรษฐี” อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท โลกวรรคที่ 13
อ่าน “เรื่อง บุตรเศรษฐีชื่อเขมกะ” อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท นิรยวรรคที่ 22