รวมพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องของจิตตคหบดี มาในสังยุตตนิกาย ได้แก่ สังโยชนสูตร, ปฐมอิสิทัตตสูตร, ทุติยอิสิทัตตสูตร, มหกปาฏิหาริยสูตร, ฐมกามภูสูตร, ทุติยกามภูสูตร, โคทัตตสูตร และคิลานทัสสนสูตร

Time index

[02:55]  สังโยชนสูตร

[08:52]  ปฐมอิสิทัตตสูตร

[13:58]  ทุติยอิสิทัตตสูตร

[22:31]  มหกปาฏิหาริยสูตร 

[28:10]  ปฐมกามภูสูตร 

[33:25]  ทุติยกามภูสูตร  

[41:06]  โคทัตตสูตร 

[48:18]  คิลานทัสสนสูตร 


อ่าน "สังโยนสูตร" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๘  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๐ สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค

อ่าน "ปฐมอิสิทัตตชนสูตร" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๘ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๐ [ฉบับมหาจุฬาฯ] สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค

อ่าน "ทุติยอิสิทัตสูตร" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๘ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๐ [ฉบับมหาจุฬาฯ] สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค

อ่าน "มหกปาฏิหาริยสูตร" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๘ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๐ [ฉบับมหาจุฬาฯ] สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค

อ่าน "ปฐมกามภูสูตร" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๘ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๐ [ฉบับมหาจุฬาฯ] สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค

อ่าน "ทุติยกามภูสูตร" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๘ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๐ [ฉบับมหาจุฬาฯ] สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค

อ่าน "โคทัตตสูตร" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๘ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๐ [ฉบับมหาจุฬาฯ] สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค

อ่าน "คิลานทัสสนสูตร" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๘ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๐ [ฉบับมหาจุฬาฯ] สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค