การฝังทรัพย์สมบัติ การออมทรัพย์ กับ การออมบุญคืออย่างเดียวกันนั่นเอง ทรัพย์เราจึงต้องรู้จักในการแยกแยะออก มีทั้งหมด 4 อย่าง แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่เป็นข้าวของทรัพย์สินเงินทอง อันนี้เปลี่ยนแปลงได้ ไม่สำเร็จตามที่หวังก็มี แต่ส่วนที่จะทำให้อย่างแรกสำเร็จตามที่หวังได้คือ ส่วนที่ 2,3และ 4 ที่ว่าจะต้องมีการรักษาไว้อย่างดี เป็นบุญ ไม่ใช่แค่เงินทองทรัพย์สินภายนอกเท่านั้น ยังรวมถึงเรื่องรูป ยังรวมถึงเรื่องยศ ยังรวมถึงความที่เป็นเทวดา ต่อไปจนถึงความเป็นอริยบุคคล เป็นคนประเสิรฐตามมรรค ให้เกิดเป็น คือ นิพพาน ขึ้นได้

Time Index

[00:03] เริ่มปฏิบัติ: ฝึกระลึกนึกถึงพุทโธ พร้อมด้วยเจริญพรหมวิหาร 4

[13:34] บทเจริญเมตตาจิต

[17:25] ใต้ร่มโพธิบท: เกริ่นนำในหัวข้อธรรมเรื่อง "กามโภคีบุคคล 10"

[20:46] กาม vs วัตถุกาม

[23:37] กามโภคีสูตร ว่าด้วยผู้ที่ยังบริโภคกามอยู่ แจกแจงตามเกณฑ์ 4 อย่าง (ในการหา, การใช้, การสละ และความกำหนัด ) แบ่งออกได้ 10 ประเภท โดยรายละเอียด

[45:52] ผู้บริโภคกามชั้นเลิศ

[50:32] สรุป ให้ย้อนพิจารณาตนเองว่าเป็นบุคคลประเภทไหน แล้วรู้จักปรับปรุงให้มีการแสวงหาทรัพย์โดยธรรมมีการใช้จ่ายอย่างถูกต้อง มีการสละออกแล้ว และละความกำหนัดยินดีที่มีอยู่ได้ ค่อย ๆ ทำความเลิศ ความประเสริฐ ความลึกซึ้งให้มันมีเกิดขึ้น


อ่าน "กามโภคีสูตร" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๔  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๖ อังคุตตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต

ฟัง "สุทัตตอนาถบิณฑิกเศรษฐี" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ฟัง "4 ชาดก จากอนาถบิณฑิกเศรษฐี" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562