การพูดคุยกับคุณทรงพลชูเวชในประเด็นธรรมะ4เรื่องคือ อานิสงส์การกินเจ ภาพวาดพระพุทธเจ้าอุลตร้าแมนอนุโมนาบาปและเกี่ยวข้องกับอบายมุขแต่ทำบุญจะลบล้างได้ไหม

คำสอนของพระพุทธเจ้าไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนแต่เพื่อสันติวรบทเริ่มจากศีลข้อแรกคือไม่ฆ่าสัตว์แต่ไม่ได้หมายความว่าคนกินเนื้อจะไม่บริสุทธิ์หรือกินมังสวิรัติแล้วคิดว่าบริสุทธิ์แต่จิตใจยังติดอยู่ในรสอาหาร ซึ่งความบริสุทธิ์ไม่ได้มีแค่นั้นมีลึกซึ้งลงไปอีกคือการพิจารณาแล้วจึงบริโภคพอประมาณนี่คือสามารถทำให้เกิดบุญความบริสุทธิ์ของอาหารก็ส่วนหนึ่ง ยังรวมถึงความบริสุทธิ์ทางใจด้วย

เรื่องที่เหนือกว่าของมนุษย์“อุตริมนุสธรรม”คือความที่ถูกอะไรกระทบแล้วจิตยังชิวๆได้ถูกขับรถปาดหน้าไม่โกรธถูกแซง2ขั้นขโมยผลงานยังมีเมตตาให้ได้นี่คือลักษณะเหนือมนุษย์ที่ควรทำให้เกิดขึ้นในจิตใจของเรา ศีลสมาธิปัญญาซึ่งพระพุทธเจ้ามีอุลตร้าแมนมีความเป็นอุตริมนุสธรรมในความหมายที่ว่ามีศีล สมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัสสนะในระดับสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอน

Time Index

[01:14] อานิสงส์การถือศีลกินเจ: หลักการในทางคำสอน “โภชเนมัตตัญญุตา” อยู่ง่ายกินง่าย รู้ประมาณในการบริโภค อาชีพที่ไม่ควรค้าขาย ความบริสุทธิ์ทางกายวาจาและใจ

[25:40] ธรรมะที่เกี่ยวกับภาพวาดพระพุทธรูปอุลตร้าแมน: อุลตร้าแมนคือคนที่มีพลังเหนือมนุษย์ นั่นคือ อุตริมนุสธรรม ธรรมะที่เหนือกว่าของมนุษย์ทั่ว ๆ ไป และการระลึกถึงพระพุทธเจ้าในการตรัสรู้ ระลึกถึงพุทธคุณ 9 อย่าง

[49:00] การอนุโมทนาบาป: ได้ส่วนแบ่งบาปมาแน่นอน ดังนั้น อย่าให้จิตของเราไปยินดีกับความไม่ดีที่เกิดขึ้น ต้องห้ามเขาเสียจากบาป

[55:54] ทำกิจการที่เป็นอบายมุขและมีการทำบุญแจกทาน จะลบล้างความไม่ดีได้ไหม: บัญชีบุญกับบาปเป็นคนละบัญชีกัน ไม่สามารถลบล้างกันได้


ชม “คนเหนือคน” เผยแพร่ทาง YouTube Channal เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ฟัง “สากัจฉา - กินเจ...เพื่อให้ได้บุญ” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ฟัง “อิ ติ ปิ – เพราะเหตุอย่างนี้ๆ” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562

ฟัง “พุทธคุณ” ออกอากาศทาง FM106 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ฟัง “อิทธิวิธีอันประเสริฐ” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560