บุญเป็นชื่อของความสุข เป็นการกระทำสิ่งที่ดีๆทั้งหมด เพื่อสร้างกุศลธรรมให้เกิดขึ้น ซึ่งมีความหมายครอบคลุมไปถึงการให้ทาน รักษาศีล การปฏิบัติธรรมภาวนา หรือแม้กระทั่งการให้อภัย การพูดจาดีๆต่อกัน การแผ่เมตตา เป็นต้น

จาคานุสสติคือ การระลึกถึงบุญที่ได้ทำไปแล้ว มีความศรัทธาเลื่อมใสหลังการให้ ทำให้เกิดสติและปัญญา เป็นบุญที่ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ

บุญเกิดขึ้นที่จิต เราต้องมีความมั่นใจในผลบุญ กรรมดีมี กรรมชั่วมี ซึ่งสิ่งที่ได้ผลทันทีคือ การเกิดศีล สมาธิ และปัญญา เป็นธรรมะที่สามารถเห็นได้ด้วยตนเอง

Time index

[01:31] แนะนำรูปแบบรายการใหม่ในแต่ละวันตลอดทั้งสัปดาห์เพื่อการนำหลักธรรมะไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน รวมถึงประชาสัมพันธ์ website ใหม่ในการนำเสนอข้อมูลต่างๆของวัดป่าดอนหายโศก หากต้องการฟังรายการวิทยุ ดูวีดีโอ ฟังธรรมะ หรือถามคำถาม สามารถไปได้ที่ www.donhaisok.co หากต้องการดูรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมของวัดให้ไปที่ www.donhaisok.co

[08:45] ทําไมจึงต้องมีการบอกบุญ

[10:21] "ทำบุญย่อมได้บุญ ทำบาปย่อมได้บาป" หากไม่ทำบุญ เราจะไปสู่ที่ตกต่ำ การบอกบุญถือเป็นสิ่งดีเพื่อให้ผู้อื่นมั่นคงในความดีและตั้งอยู่ในธรรม

[22:03] ทําไมจึงต้องอนุโมทนาบุญ

[23:21] ถือเป็นการมุทิตาหรือยินดีในบุญและความดีที่ผู้อื่นสร้างขึ้นอย่างจริงใจ ทำให้ลดความริษยาในจิตใจลงและเป็นการสร้างบุญอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งเป็นการเพิ่มพูนงอกเงยของบุญโดยใช้จิตของตนทำอีกด้วย 

[27:53] ทำไมต้องกรวดน้ำ

[29:09] การกรวดน้ำ ถือเป็นการอนุโมทนาบุญที่แสดงออกทางกาย และเป็นรูปแบบประเพณีที่เป็นการบ่งบอกเพื่อให้เกิดความมั่นใจ แต่ไม่ใช่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า

[32:52] เมื่อทำบุญแล้วจำเป็นต้องอธิษฐานด้วยหรือไม่ ทั้งนี้การอธิษฐานเหมือนเป็นการทำบุญแล้วหวังผล เป็นการเพิ่มพูนกิเลสหรือไม่

[34:15] หากหวังผลที่เกี่ยวกับกามหรือโลกธรรมแปด ถือเป็นกิเลสแน่นอน ในทางตรงข้ามหากหวังผลไปทางมรรคแปด ถือเป็นสิ่งที่เป็นกุศลธรรม เพราะเป็นหนทางให้ถึงความดับไม่เหลือของกิเลส ตัณหา และอวิชชา

[38:07] เราสามารถอุทิศส่วนกุศลให้กับคนที่มีชีวิตอยู่ได้หรือไม่

[39:53] การทำบุญอุทิศส่วนกุศล หมายถึง "เราปรารภใคร เราจึงทำบุญนี้" ซึ่งเป็นการปรารภเหตุนั้นเพื่อเป็นเครื่องเตือนสติให้ทำความดี สร้างกุศลธรรม

[43:27] ยิ่งทําบุญ ให้ทานด้วยปัจจัยจำนวนมาก ก็จะยิ่งได้บุญมาก จริงหรือไม่

[45:50] ขึ้นกับเงื่อนไข 3 อย่างของผู้ให้ที่ต้องศรัทธาก่อนให้(ทำให้มีจิตน้อมไป) ระหว่างให้(ทำให้มีจิตเลื่อมใส) และ หลังให้(ทำให้มีความปลื้มใจ) ซึ่งเป็นผลทำให้เกิดศรัทธา และเงื่อนไข 3 อย่างของผู้รับที่ต้องมาราคะ โทสะ และโมหะ เบาบาง ลดลง หรือไม่มีเลย

[51:05] ช่วงแรกๆของการทำบุญ ให้ทาน จะรู้สึกปิติอิ่มเอมใจมาก แต่เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่งซึ่งยังคงยังทำบุญบ่อยๆ อย่างสม่ำเสมอ แต่กลับมีความรู้สึกเฉยๆ ไม่ยินดียินร้ายในบุญนั้นสักเท่าไร ดังนั้นเราควรวางใจอย่างไรในสถานการณ์เช่นนี้

[52:03] เมื่อทำบุญไปเรื่อยๆจะทำให้เราเกิดสติ สมาธิ และปัญญามากขึ้น จึงทำให้ไม่ยินดียินร้ายในบุญนั้น จนกลายเป็นอุเบกขาไป สามารถที่จะปล่อยวางได้

[53:21] อะไรเป็นเหตุที่ทำให้บุญส่งผลช้าหรือเร็ว

[53:35] เป็นเรื่องของอจินไตย ที่เกี่ยวข้องกับผลและวิบากของกรรม