“ข้าพระพุทธเจ้านี้ ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ว่าเป็นสรณะ  ขอพระองค์ทรงจำข้าพระพุทธเจ้าว่าเป็นอุบาสกผู้มอบชีวิตถึงสรณะจำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป”

”เศรษฐีนี้รักเราอย่างที่ไม่ควรรัก เพราะเราได้บริจาคศีรษะ ดวงตา เนื้อ หัวใจ บุตร และภรรยาผู้เป็นที่รักเสมอด้วยชีวิตของเรา แล้วบำเพ็ญบารมีอยู่ ๔ อสงไขย แสนกัป เราบำเพ็ญเพื่อแสดงธรรมแก่ผู้อื่นเท่านั้น” 

สุทัตตอนาถบิณฑิกเศรษฐี อุบาสกผู้เลิศในการให้ทาน

ได้ตั้งความปรารถนาในความเป็นเลิศไว้ในสมัยพระพุทธเจ้าปทุมุตตร ในชาติล่าสุดนี้มีชื่อว่าสุทัตตะ เกิดในตระกูลสุมนเศรษฐีในกรุงสาวัตถี สุทัตตะเป็นผู้ให้ทานเป็นทานบดีจึงได้ชื่ออนาถบิณฑิก(ผู้ให้ก้อนข้าวแก่คนอนาถา) เมื่อได้ยินชื่อของพระพุทธเจ้าเป็นครั้งแรกที่กรุงราชคฤห์ก็รีบเข้าเฝ้าฟังธรรม จึงได้บรรลุโสดาบัน ประกาศตนเป็นอุบาสก ได้ถวายมหาทานแล้วกราบอาราธนาพระพุทธเจ้าไปกรุงสาวัตถี ระหว่างการเดินทางกลับนั้นก็สละทรัพย์จำนวนมากพร้อมทั้งชักชวนชาวบ้านสร้างวิหารระหว่างทางทุกหนึ่งโยชน์ ได้ซื้อที่ดินจากเจ้าเชตกุมารราคาเท่าทรัพย์ที่ปูลงในแผ่นดินนั้นสร้างเป็นวัดเชตวันถวายพระสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน พระพุทธเจ้าประทับจำพรรษาอยู่วัดนี้ถึง ๑๙ พรรษา

สุทัตตอนาถบิณฑิกเศรษฐี เป็นผู้ยินดียิ่งในการให้ทาน. เมื่อจะไปสำนักของพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยไปมือเปล่า จะมีอาหารของขบฉันตามกาลไปด้วยเสมอหากไม่ก็ให้คนนำทรายไปเกลี่ยลงที่บริเวณคันธกุฎี และเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าวันละ ๒ ครั้ง ในบ้านของท่านจะตกแต่งสถานไว้เพื่อภิกษุ ๒,๐๐๐ รูป. ระหว่างที่เข้าเฝ้า ไม่เคยถามปัญหากับพระพุทธเจ้าด้วยเกรงพระองค์จะเหน็ดเหนื่อย ท่านมีจิตคิดให้ทาน ไม่ทำบาป ทำแต่บุญไว้ตลอด แม้ว่าต่อมาจะยากจนลง ถูกมิจฉาเทวดาขัดขวางการทำบุญ ครั้นต่อมาก็มีทรัพย์กลับเป็นเศรษฐีเหมือนเดิม มีเหตุการณ์เกี่ยวเนื่องกับเศรษฐีมากมาย เช่น มีพราหมณ์จะมาขโมยศิริจากเรือน เหตุการณ์เกี่ยวกับนางทาสี  คนเลี้ยงโคเป็นเศรษฐี การจ้างลูกชายไปฟังธรรม เหตุการณ์เพื่อนพ่อค้าเหล้า เหตุการณ์ลูกสาวเรียกตนว่าน้องชายฯลฯ เป็นต้น  ครั้งเมื่อเศรษฐีป่วยหนัก ได้รับฟังธรรมจากพระสารีบุตร ว่าด้วยความแตกต่างระหว่างปุถุชนผู้ไม่ได้สดับธรรมกับเศรษฐีที่มีความเลื่อมใสมั่นคงในพระรัตนตรัย ในศีล อริยมรรคมีองค์๘ สัมมาญาณะ และสัมมาวิมุตติ ก็ระงับทุกขเวทนาลุกขึ้นถวายอาหารได้ เมื่อป่วยอีกได้ฟังธรรมจากพระอานนท์ก็หายอีก เศรษฐีได้ฟังธรรมครั้งสุดท้ายเมื่อป่วยหนักอีกครั้ง พระสารีบุตรและพระอานนท์ได้ไปเยี่ยม แสดงธรรมว่าด้วยอายตนภายนอก ภายใน วิญญาณ ผัสสะ เวทนา ขันธ์ อรูป เกิดปิติเป็นอันมาก ครั้นตายไปได้เกิดบนสวรรค์ เป็นเทพบุตรที่มีรัศมีกายอันงดงาม

Time index

[05:05] ประวัติอนาถบิณฑิกเศรษฐี

[13:00] ประวัติที่มาของวัดเชตวัน

[16:45] ครอบครัวของอนาถบิณฑิกเศรษฐี

[25:50] ภรรยา 7 ประเภท

[33:15] เครื่องระลึกถึงพระพุทธเจ้า

[40:00] มิจฉาเทวดาขัดขวางการทำบุญ

[50:50] เมื่อเศรษฐีป่วยหนัก

[55:17] สรุปเรื่องราว