อุบาสกก็บรรลุธรรมได้ ดังเช่นท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ซึ่งเป็นผู้ที่ยึดมั่นในพระรัตนตรัย มีสัมมาทิฐิ น้อมนำหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาเป็นแนวทางในการประกอบสัมมาอาชีพ การคบเพื่อน การให้ทาน โดยนำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ในรูปแบบของนิทานชาดก 4 เรื่อง ประกอบด้วย สิริชาดก วารุณิทูสกชาดก อกตัญญูชาดก และกาฬกัณณิชาดก ซึ่งจะทำให้ผู้ฟังมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อธรรมะต่าง ๆ ได้มากขึ้น สามารถนำมาปรับใช้ชีวิตในทางโลกไปพร้อมกับการปฏิบัติธรรม จนถึงขั้นบรรลุเป็นพระโสดาบันเหมือนกับท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี

Time index

[09:36] สิริชาดก ว่าด้วย โภคะเกิดแก่ผู้มีบุญ

[30:00] วารุณิทูสกชาดก ว่าด้วย ผู้มีปัญญาทรามทำให้เสียประโยชน์

[39:09] อกตัญญูชาดก ว่าด้วย คนอกตัญญู

[48:38] กาฬกัณณิชาดก ว่าด้วย มิตร


อ่าน “สิริชาดก” อรรถกถา

อ่าน “วารุณิทูสกชาดก” อรรถกถา

อ่าน “อกตัญญูชาดก” อรรถกถา

อ่าน “กาฬกัณณิชาดก” อรรถกถา