"คลังพระสูตร"ในสัปดาห์นี้ นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับท่านอนาถบิณฑกเศรษฐีในช่วงที่ท่านป่วยหนัก แล้วได้มีโอกาสฟังธรรมจากท่านพระสารีบุตรผู้มีปัญญามาก จึงทำให้ท่านเศรษฐีเกิดปีติอย่างยิ่งที่ได้ฟังธรรมก่อนจะทำกาละไปจุติเป็นเทพบุตรบนสวรรค์ชั้นดุสิต

โดยมีพระสูตรที่เกี่ยวข้องกับท่านพระอนาถบิณฑกเศรษฐีนั้นมีดังต่อไปนี้ ทุสีลยสูตรที่ 1 - 2 , อนาถปิณฑิโกวาทสูตร และปีติสูตร …

Time index

[04:02]  ทุสีลยสูตรที่ 1

[19:48]  ทุสีลยสูตรที่ 2 

[26:13]  อนาถปิณฑโกวาทสูตร  

[46:06]  ปีติสูตร 

[49:46]  อธิบายเนื้อหาในพระสูตร 


อ่าน "ทุสีลยสูตรที่ ๑" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๙ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๑  สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค

อ่าน "ทุสีลยสูตรที่ ๒" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๙ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๑  สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค

อ่าน "อนาถปิณฑิโกวาทสูตร" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๔  พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๖ มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์

อ่าน "ปีติสูตร" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๒ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๔ อังคุตตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต