”บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบัน ไม่ง่อนแง่น ไม่คลอนแคลนในธรรมนั้น ๆ ได้ พึงเจริญธรรมนั้นเนือง ๆ เถิด”

ท่านไม่ได้ให้อยู่กับปัจจุบัน ท่านให้เห็นแจ้งธรรมปัจจุบัน ให้อยู่กับสติ ปัจจุบันทำไงกับมัน เห็นแจ้งในปัจจุบันไง เห็นความไวของมันว่ามันไม่เที่ยง

ถ้าเรามีความมั่นคงไม่ง่อนแง่นไม่คลอนแคลน อยู่กับสติ จะเห็นปัจจุบัน เห็นอะไรในปัจจุบัน เห็นแจ้งธรรมปัจจุบัน คือให้มีปัญญาเห็นความไม่เที่ยงในสิ่งที่เรารับรู้

แค่เราเห็นธรรมปัจจุบันโดยความเป็นของไม่เที่ยง เราจะเห็นสิ่งที่เรารับรู้ได้ ณ เดี๋ยวนี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงได้ รับรู้โดยเห็นเป็นของไม่เที่ยงได้ คุณต้องมีปัญญาให้รู้ชัดเห็นชัดด้วยปัญญาชัดเจน จะรู้ชัดเห็นชัดได้ไง ก็รู้แจ้งเห็นแจ้ง วิญญาณรับรู้รู้แจ้งสิ่งใด ปัญญาก็รู้ชัดเห็นแจ้งสิ่งนั้น รู้ว่ามันไม่เที่ยงคืออนิจจัง รู้ว่ามันเป็นของปลอมไม่ใช่ของจริงคือมันเป็นอนัตตา รู้ว่ามันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นั่นคือเป็นทุกข์

อยู่กับสติจะเห็นปัจจุบันโดยความเป็นของไม่เที่ยงได้ ให้เห็นแจ้งธรรมปัจจุบันด้วยสติ

Time index

[00:42] เข้าใจทำด้วยการตั้งสติไว้ที่ลมหายใจ ไม่บังคับแต่มีการควบคุม ความคิดมีแต่ไม่ตามความคิดไป เอาจิตจดจ่อไว้ที่ลม คือการเห็นกายในกาย

[11:02] จิตไม่รวมให้สมาทานไตรสรณคมน์และศีลขึ้นมาใหม่ สติเป็นทักษะที่ฝึกได้ เหมือนการผูกสัตว์ทั้ง6ไว้กับเสา

[17:21] ให้ทันเกมส์ สัมมาสังกัปปะเป็นสัปปายะเป็นที่สบายแก่การทำสมาธิ สัมมาสมาธิมีหลายระดับ อย่าเหมารวม

[24:36] อดีต อนาคตไม่มีอยู่จริง เป็นภาพลวงตา ล้วนเกิดขึ้นในปัจจุบัน

[36:52] Time and space และนักมายากล

[45:31] ปัญญาที่ต้องเห็น จุดที่ยังพลาด

[47:28] เห็นแจ้งธรรมปัจจุบันด้วยวิหารธรรม


อ่าน "วิภังควรรค หมวดว่าด้วยการจำแนกธรรม" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๔ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๖ มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์

ฟัง "การเห็นความจริงของเวลา" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560

ฟัง "ตอบคำถาม-เห็นแจ้งในธรรมปัจจุบัน" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2558

ฟัง "รู้ชัดด้วยปัญญา" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562