คนเราถ้ามีความอยากมาก มีความรักมาก ก็ยิ่งทุกข์มาก เมื่อเห็นทุกข์มากจะเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นการเห็นธรรมได้ ก็ต้องมีศรัทธามากด้วยเช่นกัน เพราะศรัทธามากนี้เองจะทำให้เกิดความเพียร และมีความแน่วแน่ในการปฏิบัติ ดังเช่นตัวอย่างของ ภิกษุณีที่ได้พบกับความทุกข์มาก คือ พระกีสาโคตมีเถรี พระพหุปุตติกาเถรี และเรื่องของพระอุบลวรรณาเถรี อัครสาวกเบื้องซ้าย พระอุตตราเถรี ซึ่งบวชเมื่อแก่ แต่ก็มีศรัทธาในคำสอน เชิญรับฟังธรรมะที่ทำให้พวกท่านบรรลุธรรม 

Time index

[04:02] ธรรมบทแปล เรื่อง นางกิสาโคตรมี ภาคที่ 4 เรื่องที่ 93

พระกีสาโคตมีเถรี เอตทัคคะในทางทรงจีวรเศร้าหมอง บุตรเสียชีวิตลง เป็นเหตุให้ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า และออกบวช

[19:11] ธรรมบทแปล เรื่อง พระพหุปุตติกาเถรี ภาคที่ 4 เรื่องที่ 94

พระพหุปุตติกาเถรี เอตทัคคะในทางปรารถความเพียร มีบุตรมากแต่ไม่มีลูกคนใดเลี้ยงดู จึงบวชและได้บรรลุเป็นพระอรหันต์

[25:48] ธรรมบทแปล เรื่อง พระอุบลวรรณาเถรี ภาคที่ 3 เรื่องที่ 54

พระอุบลวรรณาเถรี เอตทัคคะในฝ่ายผู้มีฤทธิ์ หลังจากบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วถูกข่มขืน 

[43:51] ธรรมบทแปล เรื่อง พระอุตตราเถรี ภาคที่ 5 เรื่องที่ 120

พระอุตตราเถรี บวชเมื่อแก่ ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าจึงได้บรรลุธรรม


อ่าน “เรื่อง นางกิสาโคตรมี” อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท สหัสสวรรคที่ 8

อ่าน “เรื่อง พระพหุปุตติกาเถรี” อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท สหัสสวรรคที่ 8

อ่าน “เรื่อง พระอุบลวรรณาเถรี” อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท พาลวรรคที่ 5

อ่าน “เรื่อง พระอุตตราเถรี” อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ชราวรรคที่ 11