"รัฐปาลสูตร" … มีในสมัยหนึ่งที่กุลบุตรชื่อ "รัฐปาละ" มีความชื่นชมยินดีในธรรมะของพระพุทธเจ้า มีความปรารถนาที่จะรู้ทั่วถึงในธรรมะ จึงได้ตัดสินใจออกบวชแม้บิดามารดาจะไม่อนุญาตก็ตาม แต่ด้วยศรัทธาอันแรงกล้าก็สามารถออกบวชและสำเร็จเป็นพระอรหันต์ในธรรมวินัยนี้ได้

เมื่อบรรลุธรรมแล้ว ท่านพระรัฐปาละก็ได้มีโอกาสแสดงธรรมแก่พระเจ้าโกรัพยะเรื่อง "ธัมมุทเทส ๔" โดยมีใจความบางส่วนดังนี้ว่า … "โลกอันชรานำไปไม่ยั่งยืน โลกไม่มีผู้ต้านทาน ไม่เป็นใหญ่เฉพาะตน โลกไม่มีอะไรเป็นของตน จำต้องละสิ่งทั้งปวงไป โลกบกพร่องอยู่เป็นนิตย์ ไม่รู้จักอิ่ม เป็นทาสแห่งตัณหา ดูกร…มหาบพิตร ธัมมุทเทส ๔ ข้อนี้แล พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ผู้ทรงรู้ ทรงเห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงแล้ว ที่อาตมภาพรู้เห็นและได้ฟังแล้ว จึงออกจากเรือน บวชเป็นบรรพชิต"…

Time index

[04:46] รัฐปาลสูตร

[51:30] อธิบายเนื้อหาในรัฐปาลสูตร


อ่าน "รัฐปาลสูตร" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๓ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์

ฟัง "พระรัฐบาลเถระ" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2562