วันนี้จึงอยากจะมาเจาะลงไปในเรื่องของสมาธิ อุบาสกท่านได้ถาม ภิกษุณีท่านได้ตอบเป็นเรื่องราวที่ข้าพเจ้าคิดว่าน่าสนใจมาก ๆ โดยเฉพาะการเข้าสมาธิและการออกจากสมาธิของเหล่านักปฏิบัติทั้งหลายควรจะต้องมาทำความเข้าใจในจุดนี้ เรามาเจาะลงไปถึงประเด็น

ต่อเนื่องจากช่วงขุดเพชรในพระไตรปิฏกมาถึงจุดที่ท่านถามว่าสมาธิเป็นอย่างไรธรรมอย่างไรเรียกว่าเป็นสมาธิ สมาธินี้คืออะไร สมาธิคือการที่จิตเป็นอารมณ์อันเดียวมันคือเป็นยังไง พระพุทธเจ้าท่านเคยเปรียบเทียบไว้ในที่อื่น ๆเปรียบไว้เหมือนกับน้ำที่ไหลมาจากภูเขา ท่านบอกว่ามันมีร่องขอบกั้นอะไรต่าง ๆ ตามมาเป็นแนวธรรมชาติของมัน มันไหลมาอย่างแรงอย่างเร็ว เพราะว่าขอบกั้นเอาไว้ ถ้ามันไม่มีขอบคันกันเอาไว้ มันก็ไหลแตกกระจายไป มันก็ไม่แรงไม่เร็วไหลรั่วไปในทุกทิศทุกทาง เหมือนเวลาที่เราเสียบสายยางจับต่อกับก็อกน้ำต่อไปเพื่อที่จะล้างรถบ้าง รดน้ำต้นไม้บ้าง ถ้ามีรูรั่วอยู่ที่สายยางน้ำที่อยู่ที่ปลายสายนี่ก็ไม่แรง แต่ถ้าเราอุดรูรั่วทั้งหมดมันจะดี เช่นเดียวกันจิตของเรามันรั่วไหลไปตามตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจได้ จิตรั่วออกไปช่องทางใจได้รั่วออกไปทางธรรมารมณ์ไปตามความคิดนึกเป็นวจีสังขารบ้าง เป็นจิตสังขารบ้างเรามีการปิดกั้นอันนี้ได้ ลักษณะการปิดกั้นได้ก็เพราะสตินี่แหละ สตินี้นั้นจึงเป็นเหตุเกิด เป็นนิมิตร เป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นก่อน เกิดก่อนที่จะมีสมาธิเกิดขึ้น พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้บอกว่า บุคคลที่มีสัมมาสติแล้วจะสามารถทำสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นนั้น เป็นฐานะที่มีได้ เป็นได้

Time Index

[00:34] เริ่มปฏิบัติ ด้วยการเจริญสติปัฏฐาน โดยการใช้เครื่องมือคือ จาคานุสสติ

[14:19]การฝึกปฏิบัติสมาธิมีหลายรูปแบบให้มาฝึกทำและให้มีความรู้กว้างขวางขึ้นไป

[15:01] เล่าเนื้อหาโดยย่อจากพระสูตร นิธิกัณฑสูตร

[17:15] อ่าน นิธิกัณฑสูตร มาใน ขุททกนิกาย

[22:29] อธิบายเรื่องทรัพย์ 4 อย่าง

[29:04] การเก็บรักษาเก็บอย่างไรจึงจะดี

[33:15] เหตุที่เก็บรักษาอาจจะไม่สำเร็จ

[38:30] ส่วนที่สำเร็จ

[48:29] สิ่งที่สำเร็จ 6 คือวิชชาและวิมุตติ,ปฏิสัมภิทา,วิโมกข์,สาวกบารมี,ปัจเจกโพธิและพุทธภูมิ

[57:06]สรุป

[58:41] บาลี/ไทย


อ่าน”นิธิกัณฑสุตร”พระไตรปิฏกเล่มที่ ๒๕ พระสุตตันตปิฏก เล่มที่ ๑๗ ฉบับมหาจุฬา

ฟัง”ออมเงินออมบุญ”ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562

ฟัง”ธาตุวิภังคสูตร”ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562