คนที่ออมเงิน จะลงทุน จะเก็บเงิน เก็บในธนาคารอย่างน้อยที่สุด ต้องดูว่าธนาคารนี้ให้ดอกเบี้ยมากหรือน้อยดูที่ผลตอบแทนถ้าเผื่อว่าจะออมบุญก็ต้องดูที่ผลตอบแทนว่าบุญได้มากหรือน้อย มีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อสังขะ เขาคิดว่า ถ้าชาวนาเห็นแปลงนาที่อุดมสมบูรณ์ มีน้ำดีดินดีแล้ว ถ้าไม่ทำนาในแปลงนาแบบนี้ ไม่ชื่อว่าเป็นชาวนาจริง ๆ

การออมเงินกับการออมบุญต้องไปด้วยกันแต่เงื่อนไขในการออมให้ได้ผลมากหรือน้อยแตกต่างกัน ด้วยบุญที่สร้างไว้จะให้ผลในรูปของความสุขต่าง ๆ และอาจทำให้มีเงินทองงอกเงยขึ้นมา ด้วยบุญที่รักษาไว้ ดังนั้น2ส่วนนี้ จึงต้องไปด้วยกัน ด้วยบุญที่นำหน้า ความสุขจะให้ผลเป็นวิบากที่เป็นเงินทอง อันนี้เป็นไปได้

Time Index

[06:57] ออมเงินและออมบุญ: ทำความเข้าใจอย่างไร ประเด็นธรรมะและควรนำมาปรับใช้อย่างไร

[11:48] หลักธรรม “สมชีวิตา” คือ มีรายรับท่วมรายจ่าย เพื่อแบ่งจ่ายทรัพย์ให้ถูกต้องใน 4 หน้าที่

[27:33] อสาธารณ/สาธารณะ : ออมบุญ/ ออมเงิน

[36:18] ออมเงิน: เก็บไว้ใช้ แต่ถ้าไม่ได้ใช้ ไม่ได้ประโยชน์จากทรัพย์นั้น

[45:14] ออมบุญ: ได้ใช้ตอนนี้ “บุญคือชื่อความสุข” บุญจะมี “วิบากคือผลของการกระทำนั้น” ไม่ว่าจะเป็นส่วนแห่งบุญหรือส่วนแห่งบาป

[46:47] บุญมากหรือน้อยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ผู้ให้และผู้รับ

[56:48] สรุป


ชม “การแบ่งจ่ายทรัพย์” เผยแพร่ทาง YouTube Channel เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560