ปัญญา สัจจะ จาคะ อุปสมะ เป็นธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจไม่พึงประมาทปัญญา พึงตามรักษาสัจจะ พึงเพิ่มพูนจาคะ พึงศึกษาสันติ อธิบายไปมา มันมาจบลงที่จุดเดียวกันนั่นคือสันติคือความที่ไม่มีกิเลส นั่นคือจาคะคือการที่คุณกำจัดกิเลสออก นั่นคือสัจจะคือนิพพาน นั่นคือปัญญาคือการเข้าใจตามความเป็นจริงก็ให้ถึงนิพพานเหมือนกัน

เมื่อฟังแล้วทำให้ขนลุกว่าพระพุทธเจ้าของเราท่านมีปัญญามากเหลือเกิน พอคนที่ฟังเรื่องนี้แจกแจงเรื่องนี้แล้วอยู่ไม่ได้แล้ว กิเลสมันต้องตาย ถ้ามีความเข้าใจถึงระดับนี้ จะไม่เป็นผู้ที่ทำให้พระพุทธเจ้าลำบากด้วยเหตุแห่งธรรม จะเป็นผู้ที่มีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้ว มาในทางที่ถูกต้องแล้ว สามารถที่จะตั้งธรรมทั้ง 4 ข้อนี้ไว้ในใจได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการแน่นอน

Time Index

[00:45]เริ่มปฏิบัติ: ฝึกสมาธิ ด้วยการกำหนดรู้ลมหายใจเข้า ลมหายใจออก เพื่อให้เกิดปัญญาในการชำแรกกิเลสได้

[16:44]ใต้ร่มโพธิบท: เปรียบเทียบคุณสมบัติของ พาล (คนโง่) กับ บัณฑิต (คนฉลาด) ที่ประกอบด้วยธรรม 4 ประการ อันหาโทษและมิใช่โทษแก่ตน และการประสบสิ่งที่เป็นบุญและมิใช่บุญเป็นอันมาก

[19:18]พระสูตรแม่บท"ขตสูตร" ในจตุกกนิบาต (หมวด หัวข้อธรรม 4 ข้อ)

[27:13] อธิบายเนื้อหา ขตสูตรที่ 1 | ว่าด้วยเรื่องการสรรเสริญ การติเตียนและความเลื่อมใส

[43:13]อธิบายเนื้อหา ขตสูตรที่ 2| ว่าด้วยเรื่องการประพฤติปฏิบัติต่อบุคคล 4

[54:37] สรุป ต้องรู้จักสรรเสริญ ต้องรู้จักเสื่อมใส รู้จักที่จะเข้าไปปรนนิบัติดูแลถ้าเป็นมารดาบิดา รู้จักฟังคำสอน ปฏิบัติตามคำสอน ถวายอามิสทาน อุปัฏฐากอุปถัมภ์ในเหล่าสาวกของพระพุทธเจ้า หรือในพระพุทธเจ้าก็ตาม แค่ว่าเรายกประคองอัญชลี (ยกมือขึ้นไหว้) ก็ชื่อว่าในเรือนนั้นมี อัญชลีกรณียบุคคล ให้ทานด้วยก็ชื่อว่าทักขิเณยบุคคล


อ่าน "ขตสูตรที่ ๑" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๑  พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๓ อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต

อ่าน "ขตสูตรที่ ๒" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๑  พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๓ อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต

ฟัง "แยกแยะจริงปลอมด้วยสัจจะความจริง" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562

ฟัง "ทิศทั้งหก" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561