จะแยกของจริงออกจากของปลอมจะรู้ได้อย่างไรสิ่งที่เห็นอยู่ต่อหน้า จะคบกับคนนี้ทำธุรกิจด้วยกันจะจริงหรือหลอกพระสงฆ์ที่อยู่ต่อหน้าที่ใส่บาตรเป็นพระจริงหรือพระปลอม คอร์สที่จะเรียนหนังสือ/ข่าวที่อ่านข้อมูลจริงหรือไม่เดี๋ยวนี้ปลอมกันได้ถึงตัวเลข มันเป็นอย่างนี้

ถ้าไม่สามารถแยกแยะสิ่งต่าง ๆ ด้วยองค์ของอริยสัจทั้ง 4ข้อนี้ได้ มึนแน่นอนถูกหลอกหาที่พึงไม่ได้ แต่ถ้าทำความเข้าใจในทั้ง 3ประเด็นอย่างดีตั้งแต่เหตุเกิดขึ้นของความผิดเพี้ยนความปลอมความไม่จริงดูให้ดีในฐานะทั้ง 4 สรุปจบในเรื่องอริยสัจ 4นี้ ทางที่ไปไม่ผิดแน่ มาตามอริยสัจ 4อริยมรรคมีองค์ 8ให้เป็นเนื้อแท้เป็นของจริงทำความจริงให้เกิดขึ้นในจิตใจของเรา

Time Index

[05:55] fake news ของปลอมย้อมแมว ใส่หน้ากากเข้าหากันหรือแม้กระทั่งพระ จะแยกแยะทำความเข้าใจเรื่องจริง จะรู้ ดูได้อย่างไร

[14:27] ประเด็นที่ 1: ของปลอมเกิดได้เพราะความไม่กลัวไม่ละอายต่อบาป

[29:20] ประเด็นที่ 2: แยกของจริงจากของปลอม

[32:01] ศีลพึงรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกัน

[35:39] ความบริสุทธิ์พึงรู้ได้ด้วยถ้อยคำ

[38:37] กำลังพึงรู้ได้ในคราวมีอันตราย

[42:34] ปัญญาพึงรู้ได้ด้วยการสนทนา

[49:58] ความที่พระสัทธรรมผิดเพี้ยนไป ทำให้มีความปลอมความไม่จริงเกิดขึ้นในสังคม เราจึงต้องมีความมั่นใจในจิตใจ แล้วตัวเราเป็นส่วนหนึ่งของความหลอกลวง ไม่จริงใจ ตอแหลในสังคมหรือไม่

[51:20] ประเด็นที่ 3: ไม่เป็นส่วนหนึ่งในสังคมที่ไม่ดีนั้น ด้วยความที่เป็นคนจริง คือ เข้าใจสัจจะความจริงอันประเสริฐ 4 อย่าง


อ่าน “ฐานสูตร ว่าฐานะที่พึงรู้ด้วยฐานะ” พระไตรปิฎกไทย เล่มที่ ๒๑ สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต

อ่าน “ชฏิลสูตรที่ ๑” พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๕   พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๗ สังยุตตนิกาย สคาถวรรคทุติยวรรคที่ ๒

ฟัง “พึงศึกษาให้ดีในยุคที่สัทธรรมปฏิรูปเกิดมีแล้ว” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562