เมื่อเรารู้ว่า "ความมีอยู่ เป็นอยู่ของสัตว์ภพอื่น" มี จึงควรตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท และปฏิบัติตนให้เป็นผู้ที่มีจิตใจดีขึ้น สูงขึ้นได้

ประเด็นสำคัญไม่ใช่อายตนะที่เป็นช่องทางการรับรู้หรือวิญญาณ แต่อยู่ที่ญาณทัศนะหรือปัญญาในการตรัสรู้ธรรม เพื่อรู้ตามสิ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้แล้ว มุ่งเน้นในเรื่องของอริยสัจสี่ การหลุดพ้นจากกิเลส ตัณหา หรือความอยากนั้นให้ได้ ซึ่งเป็นหนทางเข้าสู่พระนิพพานได้

 

Time index

[06:17] สืบเนื่องจากการฟังรายการธรรมะรับอรุณ ในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 เกี่ยวกับการที่มนุษย์เห็นหรือเจอผี และเกิดคำถามว่า มนุษย์ที่เคยเจอผี มนุษย์ผู้นั้นไม่ได้เห็นด้วยตา ไม่ได้ยินด้วยหู แต่เห็นด้วยใจ ได้ยินด้วยใจ ใช่หรือไม่ เพราะตาของมนุษย์ไม่มีความสามารถจะเห็นรูปกายของพวกผี(อมนุษย์) หรือรูปกายของพวกเทวดาได้ เพราะหูของมนุษย์ไม่มีความสามารถจะได้ยินเสียงของพวกผี(อมนุษย์) หรือเสียงของพวกเทวดาได้ โดยทั่วไปช่องทางการรับรู้ของมนุษย์(อายตนะหก) มี 6 ช่องทาง คือ ตา หู จมูก ลิ้น กายสัมผัส และใจ ซึ่งห้าช่องทางคือ ตา หู จมูก ลิ้น กายสัมผัส ไม่สามารถรับรู้การปรากฏของผีหรือของเทวดาได้ แต่ใจเป็นช่องทางเดียวที่สามารถรับรู้การปรากฏของผีหรือเทวดาได้

[14:11] เมื่อมนุษย์ได้เจอผีย่อมเกิดผัสสะแก่มนุษย์ผู้นั้นใช่หรือไม่ อาจเป็นผัสสะทางใจ เมื่อได้เกิดผัสสะก็จะเกิดเวทนาตามมาคือ รู้สึกกลัวที่ได้เห็นผี เป็นทุกขเวทนา ถ้ามีสติมาทันก็จะไม่กลัว ไม่เป็นทุกขเวทนา เช่น กรณีของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีที่ได้เห็นเทวดา แต่ท่านมีสติไม่ตกใจกลัวคุยโต้ตอบกับเทวดาได้

[15:37] ตั้งสติและมีสติ เพื่อกำจัดอาการสะดุ้ง ตกใจกลัวลงได้

[15:54] การรับรู้โลกของมนุษย์ผู้ใดก็ตามนั้น ผ่านทางหกช่องทาง(อายตนะหก)ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กายสัมผัส และใจ หากไม่มีอายตนะใดเลยของมนุษย์ผู้นั้นสามารถรับรู้การปรากฏของผีได้ ทิฏฐิของมนุษย์ผู้นั้นก็ถือว่าไม่มีผีในโลกใช่หรือไม่

[19:04] ในกรณีของปุถุชน เรื่องผีเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นต้องรู้ใช่หรือไม่ คือไม่รู้ก็ไม่เป็นไร ไม่ต้องขวนขวายหรือเพียรพยายามที่จะรู้ อีกทั้งเรื่องผีเป็นเรื่องที่ไม่อาจรู้ได้ใช่หรือไม่ คือเกินความสามารถของปุถุชนที่จะรู้ได้ 

[22:52] ขอคำอธิบายในคำศัพท์ที่สงสัยคือ religious beggar เนื่องด้วยผู้ถามกำลังแปลงานของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ซึ่งได้กล่าวถึงพุทธประวัติเป็นภาษาอังกฤษ มีตอนหนึ่งว่าพระองค์ตรัสกับพระบิดาว่าอยากออกไปใช้ชีวิตแบบ religious beggar

[28:25] พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันหรือไม่ ที่ปรารถนาโดยการใช้ตนเองนอนให้พระคุณเจ้าเดินผ่านเหมือนตนเองเป็นสะพาน

[29:24] ว่าด้วยเรื่องการได้รับพุทธพยากรณ์ครั้งแรกของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน (พระโคตมพุทธเจ้า) จากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนนามว่า พระพุทธเจ้าทีปังกร

[32:38] ฟังรายการธรรมะรับอรุณประจำทาง internet ที่ puredhamma.com แต่ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2562 ไม่มีรายการอีกเลย เพราะเหตุใด

[33:09] ประชาสัมพันธ์ website ใหม่ในการนำเสนอข้อมูลต่างๆของวัดป่าดอนหายโศก หากต้องการฟังรายการวิทยุ ดูวีดีโอ ฟังธรรมะ ให้ไปที่ www.donhaisok.co หรือหากต้องการดูรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมของวัดให้ไปที่ www.donhaisok.co อย่างไรก็ตามที่ www.puredhamma.com ก็จะมี link ที่ช่วย re-direct มายัง website ใหม่ได้อีกด้วย

[34:19] ต้องการทราบคำอธิบายเกี่ยวกับ "รอบ 3 อาการ 12" คืออะไร และ "รู้ กับ กำหนดรู้" เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

[46:44] ปัจจุบันสำนักการปฏิบัติมีมากมายหลายแนวทางมาก เพื่อนของผู้ถามหลายคนถึงขั้นเปลี่ยนศาสนาเพราะสับสนกับแนวทางการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบมาก จึงต้องการทราบว่า ควรจะถามคำถามของตนเองอย่างไรเพื่อตรวจสอบว่าการปฏิบัติธรรมนั้นแก้ทุกข์ของเราได้ โดยไม่คิดเข้าข้างตัวเอง

[49:29] หากเกิดวิจิกิจฉาขึ้น ให้ระงับหรือกำจัดความเคลือบแคลง เห็นแย้ง ไม่ลงใจ หรือความสงสัยนั้นด้วยการเทียบเคียงกับหลักอริยสัจสี่ รวมถึงการแก้ไขที่ตนเองด้วยการตั้งคำถามต่างๆ เพื่อตรวสอบ รู้เอง เห็นเอง และทำให้เกิดความศรัทธาอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์