ความชราของร่างกายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เราสามารถเตรียมตัวแก่อย่างมีประโยชน์ โดยการหมั่นฝึกฝนตน มีความเพียรในการปฏิบัติธรรม ตลอดจนมีสติในการดำรงชีวิต พระพุทธเจ้าได้ทรงเปรียบเทียบร่างกายที่ต้องชราภาพ กับราชรถที่ชำรุดทรุดโทรม แต่ธรรมที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้นั้นไม่มีชราภาพ อีกทั้งยังคงทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ซึ่งในธรรมบท ชราวรรค นำเสนอเรื่องราวของบุคคลที่เป็นคติสอนใจเกี่ยวกับความแก่ชรา ที่หยิบยกมาประกอบด้วยเรื่องของ พระนางรูปนันทาเถรี ซึ่งบรรลุธรรมโดยการพิจารณากายคตานุสติ พระโลฬุทายีเถระ และบุตรเศรษฐีผู้มีทรัพย์มาก ซึ่งแก่ชราไปโดยไม่มีประโยชน์ และเรื่องของนางมัลลิกาเทวี

Time index

[01:50] ธรรมบทแปล เรื่อง พระนางรูปนันทาเถรี ภาคที่ 5 เรื่องที่ 122

พระนางรูปนันทาผู้ซึ่งหลงในรูปงามของตน พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมที่จะทำให้พระนางบรรลุธรรมคือกายคตานุสติ สุดท้ายได้เป็นพระอรหันต์และเป็นผู้เลิศด้านเพ่งด้วยญาณ

[21:35] ธรรมบทแปล เรื่อง นางมัลลิกาเทวี ภาคที่ 5 เรื่องที่ 123 

พระพุทธเจ้าทรงเทศน์สอนเกี่ยวกับการตายของนางพระนางมัลลิกา เปรียบเทียบกับราชรถยังชำรุดทรุดโทรมได้ แม้แต่ร่างกายนี้ ก็ยังเข้าถึงชราได้ แต่ธรรมของสัตบุรุษหาเข้าถึงชราไม่ สัตบุรุษกับสัตบุรุษรู้กันได้อย่างนี้

[35:14] ธรรมบทแปล เรื่อง พระโลฬุทายีเถระ ภาคที่ 5 เรื่องที่ 124 

พระโลฬุทายีเถระ ผู้ซึ่งไม่ใฝ่เรียนรู้ ฝึกฝนจน ย่อมแก่ไปเหมือนโคถึก ปัญญาหาเจริญไม่ 

[48:02] ธรรมบทแปล เรื่อง บุตรเศรษฐีผู้มีทรัพย์มาก ภาคที่ 5 เรื่องที่ 126

บุตรเศรษฐีผู้มีทรัพย์มากต่อมาหมดตัวเพราะประพฤติอบายมุข ต้องไปเป็นขอทาน


อ่าน “เรื่อง นางสุมนาเทวี” อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ยมกวรรคที่ 1

อ่าน “เรื่อง นันทโคปาลกะ” อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท จิตตวรรคที่ 3

อ่าน “เรื่อง นางวิสาขาอุบาสิกา” อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ยมกวรรคที่ 1

อ่าน “เรื่อง พระอนาคามิเถระ” อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ปิยวรรคที่ 16

อ่าน “เรื่อง พ่อค้ามีทรัพย์มาก” อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท มรรควรรคที่ 20

อ่าน “เรื่อง บุรุษผู้ฆ่าโจรมีเคราแดง” อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท สหัสสวรรคที่ 8