"มหาอัสสปุรสูตร"เป็นเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าได้เทศน์สอนแก่เหล่าภิกษุให้ดำรงตนอยู่ในธรรมอันเป็นเครื่องตื่น ขณะที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่อัสสปุรนิคมในอังคชนบท โดยเนื้อหาที่กล่าวสอนเหล่าภิกษุมีดังนี้

"ภิกษุทั้งหลาย! มหาชนเขารู้จักพวกเธอทั้งหลายว่า เป็นสมณะ เป็นสมณะ ดังนี้ ถึงเธอทั้งหลายเล่า เมื่อถูกเขาถามว่า พวกเธอทั้งหลายเป็นอะไร พวกเธอทั้งหลายก็ปฏิญญาตัวเองว่า เราเป็นสมณะ ดังนี้ เมื่อเธอทั้งหลายมีชื่อว่าเป็นสมณะ และปฏิญญาตัวเองว่าเป็นสมณะอยู่อย่างนี้แล้ว พวกเธอพึงสำเหนียกใจดังนี้ว่า ธรรมะเหล่าใดที่ทำให้เราเป็นสมณะ ที่ทำให้เราเป็นพราหมณ์ คือผู้ลอยบาป เราจะประพฤติถือเอาด้วยดีซึ่งธรรมเหล่านั้น ด้วยการปฏิบัติของเราอย่างนี้ สมัญญาว่าสมณะของพวกเราก็จะเป็นจริง และคำปฏิญญาว่าสมณะของพวกเรา ก็จะสมจริง

อนึ่ง!การใช้สอยบริโภคจีวร บิณฑบาตร เสนาสนะ และคีลนปัจจัยเภสัชบริขารของทายกเหล่าใด การบำเพ็ญทานอันของทายกเหล่านั้น จะมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ และการบรรพชาของเราเองก็จะไม่เป็นหมัน แต่จะมีผลมีกำไรแก่เราโดยแท้ ดังนี้ พวกเธอทั้งหลาย!พึงสำเหนียกใจอย่างนี้…

…ภิกษุทั้งหลาย! เราจะบอกแก่พวกเธอ เราจะเตือนพวกเธอให้รู้"

Time index

[05:02]   มหาอัสสปุรสูตร  

[26:26]   ว่าด้วยการละนิวรณ์ 5 

[30:55]   ว่าด้วยฌาณทั้ง 4 และวิชชา 3 

[44:50]   ว่าด้วยสมัญญาแห่งภิกษุ

[50:18]   สรุปเนื้อหาในพระสูตร  


อ่าน "มหาอัสสปุรสูตร" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๒ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๔ มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์