โลกมันเป็นแบบนี้ สุขมันก็มี ทุกข์มันก็มี เราเลือกที่จะเดินตามทาง มาในแนวทางของธรรมแล้ว ให้มั่นคง มั่นใจ

รัชกาลที่ 6 มีพระราชนิพนธ์ เอาไว้ว่า ทางไปสู่เกียรติศักดิ์ จะประดับดอกไม้ หอมหวาน ยวนจิตไซร้ ไป่มี ซึ่งสอดคล้องคำสอนของพระพุทธเจ้า ว่า ขึ้นชื่อว่าความสุข ความสำเร็จแล้ว ใครๆจะบรรลุได้โดยง่าย คือได้โดยสบายๆเป็นไม่มี ความสุขความสำเร็จ เป็นสิ่งที่ใครๆบรรลุได้ด้วยความพยายาม ด้วยความลำบาก ด้วยความยาก

ถ้าเมื่อเราเจอเรื่องราวที่เป็นความสุขบ้าง ความทุกข์บ้างแล้ว สิ่งที่จะรักษาให้เราอยู่ตามทางได้ นั่นคือมรรค 8 เราจะมีกำลังใจปฏิบัติตามมรรค 8 ได้ ต้องมีความมั่นใจ นั่นคือ ศรัทธา ใน พุทโธ ธัมโม สังโฆ เป็นกำลังใจ ให้เราปฏิบัติตามทาง รักษาความดี คือ มรรค 8 ของเราไว้

Time Index

[00:53] เริ่มปฏิบัติให้เรามาตั้งสติเอาไว้ในกายเรียกว่าเป็นกายคตาสติ โดยการเห็นกายเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สวยงาม หรือ อสุภสัญญา

[14:36] เริ่มช่วงใต้ร่มโพธิบท -เกริ่น การป้องกันไม่ให้เมามึนเพลิน หลงไปในธรรม

[17:04] เรื่อง สมาธิ และ สังขาร สืบเนื่องจาก ช่วงขุดเพชรในพระไตรปิฏก ตอน ประวัติ พระธรรมทินนาเถรี อธิบายเรื่องจูฬเวทัลลสูตร (ต่อ)

[18:44] 4 ข้อ เรื่องของสมาธิที่นักปฏิบัติควรรู้คือการเข้าสมาธิ, การออกจากสมาธิ,สติปัฏฐาน 4 และสัมปทาน 4

[33:27] สังขาร 3แยกแยะทำความเข้าใจว่า สังขารการปรุงแต่งมันเป็นอย่างไร

[46:25] มรรค 7 อยู่ในใจ คือ สัมมาสมาธิ และสัญญาเวทยิตนิโรธอธิบายสัมมาสมาธิ และสัญญาเวทยิตนิโรธ (คือความดับไม่เหลือของสัญญาและเวทนา)

[53:52] เวทนา 3 อย่าง สุข ทุกข์และ อทุกขมสุข


อ่าน “จูฬเวทัลลสูตร” พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๒ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๔ มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์

ฟัง “พระธรรมทินนาเถรี”  ออกอากาศทาง FM 92.5  ในวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2562