…สองอย่างนี้เราต้องปรับ ถ้าบางคนชอบการพิจารณา พิจารณาก่อน แล้วค่อยทำจิตให้สงบ คือการพิจารณาไปในทางที่ถูกที่แล้วมันจะสงบเองได้ หรือถ้าพิจารณาไปแล้วมันเริ่มฟุ้งขึ้น อันนี้ให้เป็นฐาน ฝืนทำจิตตั้งจิตให้สงบลงให้ได้มีอันใดอันหนึ่งเอาตัวที่ตัวเองมีนั่นแหละเป็นพื้นฐาน ให้ทั้งสองอย่างนั้นมีอยู่ในจิตใจของเรา

แยกแยะระหว่างความสงบด้วยส่วนนึง แยกแยะรู้จักการพิจารณาด้วยส่วนนึง แยกแยะออกเป็นเบื้องต้นนี้แล้ว เราต้องดูให้เห็น เพิ่มเติมส่วนที่ขาด ตั้งไว้ในส่วนที่มันดี เพิ่มเติมแล้วบางทีมันไม่เสมอกัน ปรับอีก ทำซ้ำไปย้ำมา สลับไปสลับมา มันไม่ได้อยู่นิ่ง เพราะจิตมันมีความกลับกลอก เปลี่ยนแปลงไปตามการรับรู้ เราต้องฝึกมันปรับเปลี่ยนมัน…กลับมาที่ลม แล้วดูคิว

ทำสลับไปสลับมา ทำให้มีความชำนาญ ทำให้มีความลึกซึ้งแยบคาย ทำไปเพื่อดัดจิตให้มันตรง เพราะจิตที่ฝึกดีแล้วจะนำสุขมาให้ ไม่ใช่ความสุขธรรมดา แต่เป็นความสุขที่เกษม บรมสุข นิพพานสุข

Time index

[00:33]นำธรรมมะเข้าสู่ใจ มีศีลเป็นพื้นฐาน พรวนดินให้ดีแล้วค่อยหว่านพืชพันธุ์

[05:41] ตั้งสติไว้ที่ลมหายใจ ใช้ความกลับกลอกของจิตให้เกิดประโยชน์ในการทำความดีให้ปรากฏ โดยเริ่มต้นจากลมหายใจ เพ่งลงไป ไม่บังคับ

[14:06] ผู้ที่มีสัมมาสติจะทำให้สัมมาสมาธิเกิดขึ้นได้ การปรุงแต่งที่ระงับลง จิตจะมีพลัง

[18:46] ต้องรู้จักปรับเปลี่ยน ดูที่คิว

[21:35] เปลี่ยนยุทธศาสตร์ ทำตรงกันข้ามทำให้สมดุล

[42:15] เจโตสมถะในภายในก่อให้เกิดอธิปัญญาวิปัสสนา อธิปัญญาวิปัสสนาทำให้เกิดเจโตสมถะในภายใน

[48:59] ทำซ้ำทำย้ำ สลับไปสลับมา ดูที่คิว


อ่าน "ยุคนัทธวรรค ยุคนัทธกถา" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๑ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒๓ ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค

ฟัง "ตอบคำถาม-สมถะ-วิปัสสนา ต้องเคียงคู่กันไป" ออกอากาศทาง FM 92.5  ในวันที่  29 กรกฏาคม พ.ศ.2558

ฟัง "ดับทุกข์ด้วยความสมดุลย์กันของ สมถะและวิปัสสนา" ออกอากาศทาง FM 92.5  ในวันที่  20 ธันวาคม พ.ศ.2556

ฟัง "ฉลาดในวาระจิตตนในการเลือกวิธีปฏิบัติสมถะ-วิปัสสนา" ออกอากาศทาง FM 92.5  ในวันที่  17 มิถุนายน พ.ศ.2557