“พระแม่เจ้า พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสักกายะ. สักกายะคืออะไร”  พระเถรีตอบว่า “ ขันธ์๕  ที่คนยึดถือ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่ากายของตน” ถามว่า “เหตุให้เกิดกายของตนคืออะไร” ตอบว่า “ตัญหา ความทะยานอยาก คือความทะยานอยากในกาม ในความมีความเป็น ความไม่มีไม่เป็น…” 

ถามว่า “อะไรมีส่วนเปรียบด้วยอวิชชา” ตอบว่า“วิชชา”  ถามว่า “อะไรมีส่วนเปรียบด้วยวิชชา” ตอบว่า “วิมุติ” ถามว่า “อะไรมีส่วนเปรียบด้วยนิพพาน” พระเถรีติงว่า “ท่านถามปัญหาเกินกำหนดไป ทำให้ไม่อาจจับจุดแห่งปัญหาได้ เพราะพรหมจรรย์มีนิพพานเป็นที่มุ่งหมาย มีนิพพานเป็นที่สุด”

พระธรรมทินนาเถรี  ภิกษุณีผู้เลิศทางธรรมกถึก

ได้ตั้งความปรารถนาไว้ในสมัยประพุทธเจ้าปทุมุตตระ  ในสมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะได้เกิดเป็นพระราชธิดาชื่อพระนางสุธรรมา และชาติสุดท้ายเกิดในตระกูลเศรษฐีเมืองราชคฤห์ ได้แต่งงานกับสามีชื่อนายวิสาขะ ต่อมานายวิสาขะได้มีโอกาสฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเรื่อง "อนุปุพพิกถา" แล้วบรรลุอนาคามี จึงหมดความเยื่อใยในการใช้ชีวิตแบบคนคู่ เมื่อเป็นดังนั้นนางธรรมทินนาจึงสนใจในธรรม จึงขอออกบวชเป็นภิกษุณีในสำนักภิกษุณี ออกหลีกเร้นภาวนาทำความเพียรไม่นานก็บรรลุอรหัตตผล   ครั้นกลับมาที่กรุงราชคฤห์อดีตสามีได้เข้าไปถามปัญหาอันสุขุมลึกซึ้ง ท่านได้แก้ปัญหานี้ได้ทั้งหมด ซึ่งปัญหาและคำตอบทั้งหมดมีมาในจูฬเวทัลลสูตร พระพุทธเจ้าทรงทราบก็ได้พอพระทัยจึงยกย่องว่าเป็นภิกษุณีผู้เลิศทางธรรมกถึก

Time index

[09:00] การเทียบเคียงความเป็นเลิศของภิกษุกับภิกษุณี

[11:45] เรื่องราวความเป็นมาของพระธรรมทินนาเถรี

[16:10] ชาติสุดท้ายของพระธรรมทินนาเถรี

[19:10] เมื่อวิสาขะอุบาสกได้ฟังอนุปุพพิกถา

[25:50] การได้ออกบวชและการบรรลุธรรม

[28:49] อธิบายจูฬเวทัลลสูตร

[31:25] สักกายะคืออะไร ธรรมอะไรที่เป็นสักกายะ

[38:24] อย่างไรจึงเป็นนิโรธคามินีปฏิปทา

[45:00] ละสักกายะทิฏฐิทำอย่างไร

[49:55] มรรค๘ สงเคราะห์เป็นขันธ์ ๓

[53:33] ป้ายบอกทางให้ถึงสมาธิ

[56:00] สรุปเรื่องราวจูฬเวทัลลสูตร