การที่เรารักษาตนเอง และก็จะมีผลเป็นการรักษาผู้อื่น หรือ การจะเอาผู้อื่นเป็นหลัก และก็จะมีผลเป็นการรักษาตนเองด้วย ไม่ใช่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้น เอาทั้ง 2 ฝ่ายให้เกิดประโยชน์ทั้ง 2 ด้าน เปรียบเหมือนนักแสดงกายกรรม เป็นเรื่องราวสั้น ๆ ที่ยกมาอธิบาย ก็ได้ประกอบ เวทนาที่เป็นสุขบ้าง เป็นทุกข์บ้าง คือ ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเราแล้วจะสามารถรักษาทั้ง 2 ฝ่ายได้ และไม่ว่า จะทางไหนก็จะต้องเจริญสติปัฏฐานทั้ง 4"

Time Index

[00:42] เริ่มปฏิบัติเครื่องมือที่เราจะใช้ในวันนี้คือจาคานุสสติคือการตามระลึกถึงการให้การสละออกทีเราได้เคยทำมา

[14:37] ธรรม 4 ข้อหนึ่งในนั้นคือเรื่องจาคะ

[17:25]ธรรมะ 4 อย่าง ที่ควรตั้งไว้ในใจ มาใน ธาตุวิภังคสูตร

[20:52] ปัญญา/ไม่ประมาท อธิบายถึงความไม่ประมาทปัญญาในธาตุทั้ง 6 อย่าง รู้ชัดว่า ธาตุทั้ง 6 อย่างนี้ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เป็นเรา ไม่ใช่ตัวตนของเรา

[48:40] สัจจะ/ตามรักษาสัจจะความจริงอันประเสริฐ สัจจะจึงเป็นสิ่งที่ต้องตามรักษา ตามรักษานั่นหมายถึงทำให้แจ้งทำให้ถึงขึ้นมา เราจะรักษาสัจจะได้โดยไม่ประมาทปัญญา มีสัจจะเข้าถึงความจริงคือเรื่องของนิพพาน

[50:10] จาคะ/เพิ่มพูนเราสละกิเลสออกได้มากเท่าไหร่ นั่นคือปัญญาของเราที่มี เราจะเข้าถึงสัจจะได้มากขึ้นเท่าเข้าใกล้ถึงสัจจะมากเท่าไหร่ แสดงว่าสิ่งที่สละออกมันเพิ่มพูนมากขึ้น ๆ แล้ว

[53:05] สันติ/ศึกษาคือความสงบราบคาบสงบจากราคะ สงบจากโทสะ สงบจากโมหะ

[53:40] สรุป


อ่าน “ธาตุวิภังคสูตร (๑๔๐)” พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๔ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๖ [มจร.] มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์

อ่าน “อรรถกถาธาตุวิภังคสูตร” อรรถกถามัชฌิมนิกายอุปริปัณาสก์วิภังควรรค

ฟัง “ธาตุวิภังคสูตร” ออกอากาศทาง FM 92.5  ในวันที่  15 สิงหาคม พ.ศ.2562