…ความไม่ลึกซึ้งความไม่แยบคายจะทำให้พระพุทธเจ้าเหนื่อยเปล่ามีความลำบากต้องมีความลึกซึ้งแยบคายในการปฏิบัติ ให้ลึกลงไปในรายละเอียดแบบที่ชาวนาทำกิจที่เขาควรทำ หรือการรีดนมที่ไหนจึงจะได้น้ำนม ตรวจสอบเรื่องเหตุปัจจัยให้ถูกต้อง เรื่องของศีลสมาธิปัญญา อินทรีย์ 5 ต้องมีการปรับต้องมีการจูนให้แก่กล้าขึ้นมาจึงจะสามารถเห็นปฏิจจสมุปบาทได้

สิ่งที่จะทำให้จิตอยู่ได้คือปฏิปทาคือมรรค มีศีลเป็นพื้นฐาน ทำในศีลให้ยิ่งขึ้น ทำในสมาธิในปัญญาให้ยิ่งขึ้น มันจะมีวันเวลาที่เหมาะสมความยึดถือจะลดลง ๆ เหมือนด้ามเครื่องมือของนายช่างไม้ จิตใจที่ตั้งไว้อยู่อย่างถูกต้องจะทำให้เรามีความก้าวหน้ามีความลึกซึ้งมีความแยบคายในการปฏิบัติได้

…ตัณหาเราละ เหตุปัจจัยเราสร้าง มรรคเราทำให้ดี เข้าใจ 3 อย่างทำให้ถูกต้องดีแล้ว นิโรธจะแจ้งขึ้นมาได้…

Time index

[00:01] อย่าทำให้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ลำบาก

[04:49] เข้าใจทำด้วยการตั้งสติไว้ที่พุทโธ

[08:22] การรับรู้ไม่ใช่การระลึกรู้

[12:06] การปรุงแต่ง “พุทโธ” เป็นมรรค

[19:16] การปล่อยวางแบบวัวควายแบบโลกสวยคือการไม่ลึกซึ้งไม่แยบคาย

[25:17] สติมีกำลังตามกระบวนการของพุทธานุสสติ

[39:59]อย่าบ่นแต่ให้พัฒนาอินทรีย์ แล้วจึงจะเห็นปฏิจจสมุปบาท

[45:00] ให้ฉลาด ดูเหตุปัจจัยให้ดี เอาอะไรมาโม่จึงได้น้ำมัน รีดนมที่ไหนจึงจะได้น้ำนม แม่ไก่กกไข่


อ่าน "โพธิราชกุมารสูตร" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๓ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์

ฟัง "โพธิราชกุมารสูตร (บางส่วน)" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561

ฟัง "มีพุทโธแล้ววิปัสสนาไม่มัวเมา" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ฟัง "พุทโธ พุทโธ พุทโธ" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2561