การสนทนากับคุณทรงพล ชูเวช ผู้จัดรายการ "บันทึกสถานการณ์" (สวท.)ในประเด็นข่าวของรอบเดือนที่ผ่านใน 3เรื่อง

เด็กไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่หรืออยู่ในสถานภาพไหน ต่อให้โตหรือเป็นผู้ใหญ่ก็ตาม บางทีก็ทำอะไรผิดบ้างถูกบ้าง เราต้องเปิดโอกาสให้เขาแก้ไข ค่อยปรับแก้ จะทำให้เกิดการพัฒนาไปในทางที่ถูกต้องได้ ทั้งนี้ทั้งนั้น จิตของเราจะต้องไม่ให้ตกไปในแดนอกุศล อารมณ์เสีย เพ่งโทษคนนั้นคนนี้ อันนี้จิตเราจะเป็นอกุศลเอง

เพราะคนเราต้องเกิดแล้วเกิดอีก ตามเหตุปัจจัยของการเกิด ผลที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ คือ ต้องเจ็บไข้ได้ป่วย อันนี้เป็นธรรมดา หนีไม่พ้น วิธีการหรือทางที่จะทำให้พ้นจากการที่จะไม่ต้องมาเกิดอีกหรือเจอโรคภัยไข้เจ็บนี้อีก คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ไม่ใช่แค่โลกนี้เท่านั้น ไม่ใช่ชาตินี้เท่านั้น แต่ชาติต่อ ๆ ไปด้วย นั่นคือ นิพพาน

Time Index

[01:26] เรื่องสามเณรชนะการแข่งขันเกมส์ออนไลน์ (E-sports)

[04:20] ศีล - การดูการละเล่นที่เป็นข้าศึกต่อกุศลธรรม ถ้าคนที่บวชเพื่อจะพ้นทุกข์ จะไม่ทำ

[09:05] คำสอนของพระพุทธเจ้าที่ดีกว่า เป็นนิรามิส

[12:14] เรื่องการดื่มน้ำปัสสาวะเพื่อรักษาโรค

[15:10] พระพุทธเจ้าให้ภิกษุเป็นผู้ที่อยู่ง่าย ซึ่ง 1 ในกรณียกิจ 4 คือ การกินยาดองน้ำมูตรเน่า

[18:18] การรักษาโรคที่ดี คือ รักษาด้วยธรรมะ

[31:23] ศีล สมาธิ ปัญญา

[36:54] เรื่องหลักธรรมสำหรับการครองคู่

[38:57] หลักธรรม 4 อย่าง คือ ศรัทธา ศีล จาคะ ปัญญา ที่จะต้องมีเสมอ ๆ กัน

[44:42] หน้าที่ 5 อย่างที่สามีและภริยาพึงปฏิบัติ เพื่อไม่เป็นภัยต่อกันและกัน

[53:44] ความสุขสงบที่ยิ่งขึ้นไปที่เหนือกว่าทางกาม คือ ความสุขที่เกิดจากสมาธิ การทำจิตให้สงบ การให้ เมตตา กรุณา อุเบกขาฯ


ฟัง “ธัมมานุสสติในความจริงอันประเสริฐ” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ฟัง “ธรรมะของคนคู่” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562