“น้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ยังมีปริมาณน้อย ความโศกเศร้าของนรชนผู้ถูกทุกข์กระทบแล้ว น้ำจากน้ำตามิใช่น้อย มีปริมาณมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่นั้นเสียอีก แม่เอยเหตุไรเจ้าจึงประมาทอยู่เล่า”

“ไม่มีบุตรที่จะช่วยต้านทาน บิดาและพวกพ้องก็ช่วยไม่ได้ เมื่อความตายมาถึงตัวแล้ว แม้หมู่ญาติก็ช่วยไม่ได้ สัจจะ ธรรมะ อหังสา สัญญมะและทมะมีอยู่ในผู้ใด พระอริยะทั้งหลายย่อมคบผู้นั้น นั่นเป็นอนามตธรรมในโลก บัณฑิตรู้ใจความในข้อนี้แล้ว สำรวมในศีล พึงรีบเร่งชำระทางไปพระนิพพานทีเดียว”

พระปฏาจาราเถรี ภิกษุณีผู้เลิศทางพระวินัย

ได้ตั้งความปรารถนาไว้ในสมัยประพุทธเจ้าปทุมุตตระ ชาติสุดท้ายเกิดในตระกูลเศรษฐีในกรุงสาวัตถี เมื่อเจริญวัยได้หนีบิดามารดาไปครองเรือนกับชายชาวชนบทจนมีลูก 2 คน ได้ประสบเคราะห์กรรม สามีถูกงูพิษกัดตาย ลูกคนหนึ่งถูกเหยี่ยวโฉบไป ส่วนอีกคนก็จมน้ำไป และเมื่อกลับไปบ้านเกิดพบบิดามารดาและพี่ชายถูกเรือนถล่มทับตายกำลังเผาพร้อมกันอยู่ที่เชิงตะกอน จึงเสียใจจนเป็นบ้าเดินไร้เสื้อผ้าอาภรณ์ไปตามถนน นางได้สติคืนมาอีกครั้งเมื่อได้พบพระพุทธเจ้าที่วิหารเชตวันขณะที่พระองค์ทรงตรัสธรรมเรื่องสังสารวัฏไม่มีที่สิ้นสุด  เมื่อจบเทศนานางได้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผล ทูลขอบรรพชา ทรงให้ไปบรรพชาอุปสมบทในสำนักภิกษุณี ต่อมาได้เจริญวิปัสสนาเกิดปัญญา พระพุทธเจ้าก็แผ่พระรัศมีพร้อมทั้งตรัสพระคาถาความเกิดขึ้นและความเสื่อมของขันธ์ 5 ก็ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมทั้งปฏิสัมภิทา 4 พระเถรีได้ศึกษาพระธรรมวินัยในสำนักของพระบรมศาสดา สามารถกล่าวพระวินัยทั้งมวลได้กว้างขวาง จึงทรงตั้งไว้ในตำแหน่งภิกษุณีผู้เลิศทางทรงพระวินัย

Time index

[06:40] เรื่องราวความเป็นมาการเกิดขึ้นของภิกษุณี

[12:37] ครุธรรมแปดประการ

[30:40] ข้อควรพิจารณาเรื่องภิกษุณี

[37:22] เรื่องราวของนางปฏาจารา

[38:21] ชาติสุดท้ายของปฏาจารา

[42:00] ปฏาจาราประสบเคราะห์กรรมสูญเสียสามีและลูก

[49:10] ปฏาจาราพบพระพุทธเจ้า

[52:15] ปฏาจาราบรรลุโสดาบันและขอบวช

[53:35] ภิกษุณีปฏาจาราบรรลุพระอรหันต์