นิทานพรรณนาสัปดาห์นี้รวบรวมเรื่องราวของคนที่จะตาย จำนวน 6 ท่าน ที่น่าสนใจคือช่วงที่จะตายมีนิมิตแห่งความไม่ดี หรือคนที่เคยทำไม่ดีเคยทำผิดพลาด คนรอบข้างคิดว่าจะตายไปไม่ดี แต่เนื่องจากทุกท่านมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งทำให้ไปดี ซึ่งข้อคิดที่ได้จากเรื่องราวที่นำเสนอนี้ เป็นเครื่องเตือนสติว่าความตายไม่ยกเว้นแก่ใคร ไม่เลือกเพศ ไม่เลือกวัย ดังนั้นเราควรดำรงตนอยู่ในความไม่ประมาท ให้เรามีที่พึ่ง มีสรณะเป็นของตัวเราเอง เมื่อความตายมาเยือน เราจะยังเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้

Time index

[04:38] ธรรมบทแปล เรื่อง นางสุมนาเทวี ภาคที่ 1 เรื่องที่ 13  บุตรสาวคนสุดท้องของอนาถบิณฑิกเศรษฐี ก่อนตายเรียกบิดาว่าพี่ เนื่องจากนางได้บรรลุเป็นพระสกทาคามี ซึ่งสูงกว่าบิดาที่เป็นพระโสดาบัน

[16:39] ธรรมบทแปล เรื่อง นันทโคปาลกะ ภาคที่ 2 เรื่องที่ 31 คนเลี้ยงโค ได้ฟังธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้าแล้วบรรลุโสดาบัน ขากลับจากไปส่งพระพุทธเจ้า ถูกคู่อริฆ่าตาย 

[28:23] ธรรมบทแปล เรื่อง นางวิสาขาอุบาสิกา ภาคที่ 6 เรื่องที่ 167 เป็นเรื่องของนางสุทัตตีหลานสาวของนางวิสาขา เมื่อตายลงนางวิสาขาเสียใจเป็นอันมากที่สูญเสียหลานสาวอันเป็นที่รัก พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสเตือนสติ 

[34:52] ธรรมบทแปล เรื่อง พระอนาคามิเถระ ภาคที่ 6 เรื่องที่ 172 ภิกษุซึ่งบรรลุอนาคามีแต่ไม่เคยบอกลูกศิษย์ หลังตายลงลูกศิษย์เสียใจเป็นอันมากเนื่องจากเข้าใจว่าอาจารย์ยังไม่บรรลุธรรม 

[42:40] ธรรมบทแปล เรื่อง พ่อค้ามีทรัพย์มาก ภาคที่ 6 เรื่องที่ 211 เศรษฐีผู้ที่กำลังจะตายภายใน 7 วัน ได้พระอานนท์มาแจ้งเตือน หลังได้ฟังธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้าแล้วบรรลุโสดาบัน  

[51:21] ธรรมบทแปล เรื่อง บุรุษผู้ฆ่าโจรมีเคราแดง ภาคที่ 4 เรื่องที่ 81 ผู้ที่ทำกรรมฆ่าโจรมาเป็นจำนวนมาก แต่สุดท้ายเพราะความคิดที่จะเริ่มทำความดี ประกอบกับได้พระสารีบุตรเป็นกัลยาณมิตร หลังฟังธรรมได้บรรลุโสดาปัตติมรรค ตายลงได้จึงได้ไปสู่สุคติภูมิ


อ่าน “เรื่อง นางสุมนาเทวี” อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ยมกวรรคที่ 1

อ่าน “เรื่อง นันทโคปาลกะ” อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท จิตตวรรคที่ 3

อ่าน “เรื่อง นางวิสาขาอุบาสิกา” อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ยมกวรรคที่ 1

อ่าน “เรื่อง พระอนาคามิเถระ” อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ปิยวรรคที่ 16

อ่าน “เรื่อง พ่อค้ามีทรัพย์มาก” อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท มรรควรรคที่ 20

อ่าน “เรื่อง บุรุษผู้ฆ่าโจรมีเคราแดง” อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท สหัสสวรรคที่ 8