"คลังพระสูตร" สัปดาห์นี้เสนอเนื้อหาพระสูตรที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมแก่ภิกษุเรื่อง "สมาธิ 9 ขั้น" ใน "อนุปุพพวิหารสูตร" และ ให้ภิกษุทำสมาธิอย่างชำนาญโดยอุปมาการทำสมาธิเหมือนโคปีนภูเขาใน "คาวีอุปมาสูตร"

Time index

[02:32]  อนุปุพพวิหารสูตร - การเข้าออกสมาธิทั้ง 9 ขั้น

[05:22]  คาวีอุปมาสูตร - เปรียบเทียบการเข้าสมาธิเหมือนโคปีนภูเขา 

[17:49]  ความอาพาธในสมาธิ 

[48:05]  อธิบายเนื้อหาในพระสูตร 


อ่าน "อนุปุพพวิหารสูตร ว่าด้วยอนุปุพพวิหารธรรม" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๓ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๕ [ฉบับมหาจุฬาฯ] อังคุตตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต

อ่าน "อนุปุพพวิหารสมาปัตติสูตร ว่าด้วยอนุปุพพวิหารสมาบัติ" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๓ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๕ [ฉบับมหาจุฬาฯ] อังคุตตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต

อ่าน "คาวีอุปมาสูตร" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๓ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๕ [ฉบับมหาจุฬาฯ] อังคุตตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต

อ่าน "ตปุสสสูตร" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๓ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๕ อังคุตตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต