Time Index

[00:36] เริ่มการปฏิบัติ ด้วยการตั้งสติเอาไว้เฉพาะหน้า ในเบื้องต้นคือ หาจิตของเราให้เจอ โดยเอาลมหายใจเป็นเครื่องมือ

[13:24] ช่วง ใต้ร่มโพธิบท กล่าวถึงเหตุผลที่เราต้องปฏิบัติธรรมชนิดที่เป็นรูปแบบก่อนที่จะเริ่มฟังธรรม

[14:57]เริ่มเรื่อง บททดสอบ คือผัสสะ

[19:10] เรื่อง แม่เจ้าเรือนเวเทหิกา

[31:56] เจอข้อสอบ ผ่าน จึงเป็นของจริง

[37:20] เรื่อง นายสุปปพุทธะโรคเรื้อน

[45:20] ความพยศของจิต

[47:22] ดัดให้อยู่ในทางด้วยมรรค

[49:58] การทดสอบมีอยู่ต่อเนื่อง ในชีวิตของเรา เพราะผัสสะมีอยู่ตลอดเวลา

[51:25] ฝึกแล้ว ฝึกอีก

[55:08] สรุป


อ่าน “แม่เรือนชื่อเวเทหิกา”พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๒  พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๔ มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์
อ่าน “เรื่องสุปปพุทธกุฏฐิ [๕๑]” อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท พาลวรรคที่ ๕
ฟัง "คำพุทธ: แม่เจ้าเรือนชื่อเวเทหิกา" ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2557
ฟัง "สุปปพุทธะ ผู้ไม่ขัดสนในอริยทรัพย์" ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561