…ในอริยสัจทั้งสี่ข้อ ที่ทุกข์ต้องเป็นของควรกำหนดรู้ ตัณหาต้องเป็นของควรละ นิโรธต้องเป็นสิ่งที่ทำให้แจ้ง มรรคต้องทำให้เจริญ ปัญญานี้เราจะต้องแจกแจงพิจารณาใคร่ครวญเป็นธัมมานุสสติต่อไปก็คือว่า เราได้ทำให้มันได้แล้วหรือยังในแต่ละขั้น ในแต่ละข้อ ในแต่ละจุด ในแต่ละประเด็น ใคร่ครวญพิจารณาสติตั้งไว้เลย นี้คือการเจริญธัมมานุสสติในหัวข้ออริยสัจ 4…

ทุกขอริยสัจ: ขันธ์ทั้ง 5 เป็นทุกข์ จะรู้ได้ต้องมีปัญญาคืออภิญญายะ

ทุกขสมุทยอริยสัจ: ถ้าไม่มีตัณหาในสิ่งใด สิ่งนั้นจะไม่มาเป็นความทุกข์ ถ้ามีตัณหาในสิ่งใด สิ่งนั้นจะมาเป็นความทุกข์

ทุกขนิโรธอริยสัจ: คือความจางคลายความดับไปความลดลง ๆ จนไม่เหลือของตัณหา คือ ไม่มีเลย สิ่งนั้นจะไม่ได้เป็นความทุกข์ มีวิญญาณคือการรับรู้ ก็รับรู้เรื่องราวตรงนั้น แต่ตัณหาไม่คืบคลานไป ความทุกข์ไม่เกิดเลย

ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ: หนทางปฏิบัติเพื่อทำให้ถึงความดับทุกข์ที่จะทำให้ละตัณหาได้คือ มรรค ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ 8 อย่าง

Time index

[00:50]นำธรรมะเข้าสู่ใจโดยการตั้งสติไว้เฉพาะหน้าในรูปแบบของธัมมานุสสติ

[03:24] ธัมมานุสสติในอริยสัจสี่

[07:32] มัชฌิมาปฏิปทาคืออริยมรรคมีองค์ 8

[12:57] ความจริงอันประเสริฐ-ทุกขอริยสัจ

[32:21] ความจริงอันประเสริฐ-ทุกขสมุทยอริยสัจ

[46:09] ความจริงอันประเสริฐ-ทุกขนิโรธอริยสัจ

[50:10] ความจริงอันประเสริฐ-ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ

[57:51] ใคร่ครวญในธรรมลงไปในแต่ละขั้นในแต่ละจุดให้ละเอียด นี้คือ ธัมมานุสสติ


อ่าน "ธัมมจักกัปปวัตตนวรรคที่ ๒ ตถาคตสูตร" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๙ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๑ สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค

ฟัง "สากัจฉาธรรม-ความเกี่ยวเนื่องของมรรคแปดและอริยสัจสี่" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ฟัง "อริยสัจสี่ ตอนที่ 1 : โครงสร้างของอริยสัจสี่" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ฟัง "อริยสัจสี่ ตอนที่ 2 : การประยุกต์ใช้อริยสัจสี่ในชีวิตจริง" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ฟัง "กิจที่ควรทำในอริยสัจสี่ (ตอนที่ 1)" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2561

ฟัง "กิจที่ควรทำในอริยสัจสี่ (ตอนที่ 2) : ทุกข์เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2561

ฟัง "กิจที่ควรทำในอริยสัจสี่ (ตอนที่ 3) : ตัณหาเป็นสิ่งที่ควรละ" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2561

ฟัง "กิจที่ควรทำในอริยสัจสี่ (ตอนที่ 4) : ความดับที่ต้องทำให้แจ้ง" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561