ถ้านึกถึงความดีไม่ได้ เห็นโทษของความไม่ดีไม่ได้ มีปัญญาไม่ได้ความโกรธมันต่อเนื่องไป ๆเหมือนงูกับพังพอนหมีกับไม้ตะคร้อ มนุษย์หมาป่ากับแวมไพร์ผูกกันไปเรื่อย ๆ ต่อให้มีกระบวนการยุติธรรมยังไงมันไม่จบ จบที่ศาลที่ตำรวจได้ก็จริง จบที่อัยการด้วยกระบวนการยุติธรรม แต่ในใจมันไม่จบ เจ็บแล้วถ้าไม่จบเจ็บฟรีนะ ระวังให้ดี แต่ถ้าเจ็บแล้วจะจบ ให้จบลงที่ใจของเรา นึกถึงความดีของเราบ้างของคนอื่นบ้าง

ระลึกถึงความดี เริ่มจากพุทโธ ธัมโม สังโฆ เป็นสัมมาสติได้ ความไม่ดีใดผ่านมา จะเห็นโทษของความไม่ดีได้นั้น นั่นคือปัญญา มีสติมีปัญญาจะทำความที่เราไม่ผูกเวรกัน ให้อภัยกัน ทำให้มีคุณธรรม กุศลธรรมต่าง ๆ เกิดขึ้นได้

Time Index

[03:51] แค้นเคือง ผูกเวร เช่น นักเรียนต่างสถาบัน ถึงขนาดเอาชีวิตกัน ไม่สามารถปล่อยวาง ให้อภัยได้

[13:01] โทษของความโกรธ 7 อย่าง

[16:40] ตัวอย่างการผูกเวร

[30:03] กระบวนการยุติธรรม

[37:34] ตัวอย่างที่เคลียร์ได้

[40:42] ตั้งสติไว้กับความดี ไม่ใช่ตั้งความพอใจไว้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพราะนั้นจะเป็นเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดความขัดเคืองใจ

[45:22] นึกถึงความชั่วความไม่ดีของเรา และเห็นโทษของมันได้ นั่นคือความดีเกิดขึ้นในจิตใจของเรา เป็นสัมมาสติ นั่นคือปัญญา

[50:02] โทษของวัฏฏะของสังสารวัฏ เป็นธรรมดาของโลก

[54:18] ให้อภัยคนละประเด็นกับยุติธรรม: ถ้ามันจบในจิตที่ให้อภัยเขาได้ กระบวนการยุติธรรมจะมีหรือไม่มี ไม่ใช่ปัญหา

[56:33] สรุป: มีพุทโธธัมโมสังโฆ เป็นที่พึงที่ระลึกถึง มีสติมีปัญญา


ฟัง “บุพกรรมของเปรต 5 ตน” ออกอากาศทางFM92.5 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ฟัง “การทะเลาะเบาะแว้งนำความพินาศมาให้” ออกอากาศทางFM92.5 เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562

ฟัง “ฑีฆาวุ - ผู้ไม่เห็นแก่ยาวไม่เห็นแก่สั้น” ออกอากาศทางFM92.5 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ฟัง “ธรรมบท - เรื่องความเกิดขึ้นของนางกาลียักษิณี