“ดูก่อนพระนางเขมา เชิญดูร่างกายอันกระสับกระส่าย ไม่สะอาด มีสิ่งโสโครกไหลเข้าถ่ายออกที่คนพาลยินดีกัน ท่านจงอบรมจิตให้เป็นหนึ่งเดียว มีอารมณ์เดียวด้วยอารมณที่ไม่งามเถิด ท่านจงมีกายคตาสติมากด้วยความเบื่อหน่ายเถิด”

พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี ภิกษุณีผู้เลิศทางรัตตัญญู

พระนางตั้งความปรารถนาไว้ในสมัยประพุทธเจ้าปทุมุตตระ พระนางเกิดเป็นหัวหน้านางทาสี ได้นำนางทาสีและครอบครัวจัดเสนาสนะและอาหารถวายแก่พระปัจจเจกพุทธเจ้าจำนวน 500 พระองค์ตลอดพรรษา ในชาติสุดท้ายเกิดมาเป็นแม่เลี้ยงของพระพุทธเจ้า เมื่อศากยบุตรทั้งหลายได้พากันออกบวช พระนางได้พาภรรยาของศากยบุตร 500 คนที่สามีบวชแล้วนั้นเดินทางไปขอบวชบ้าง ได้พบกับพระอานนท์ช่วยทูลขอบวชจนสำเร็จด้วยครุธรรม 8 ประการ  พระเถรีบรรลุพระอรหัตด้วยพระโอวาทธรรม หลักการของพระธรรมวินัย ตรัสธรรมที่ประกอบสัตว์ไว้ในทุกข์ 8 และธรรมนำออกจากทุกข์ 8 ส่วนภิกษุณีอีก 500 รูป บรรลุเมื่อได้ฟังธรรมชื่อ นันทโกวาทสูตร จากพระนันทะ ต่อมาพระพุทธเจ้าทรงสถาปนาแต่งตั้งพระนางว่าเป็นเลิศทางรัตตัญญู คือ มีประสบการณ์มาก รู้เห็นสิ่งต่าง ๆ มามาก ขณะจะปรินิพพานตอนอายุ 120 ปี ได้แสดงปาฏิหาริย์ต่าง ๆ ด้วย

พระเขมาเถรี ภิกษุณีผู้เลิศทางมีปัญญามาก

นางได้ตั้งความปรารถนาเป็นเอตทัคคะไว้ในสมัยพระพุทธเจ้าปทุมุตตระ ในชาติสุดท้ายเกิดเป็นพระธิดาของพระเจ้ามัททราช ได้อภิเษกกับพระเจ้าพิมพิสาร เมื่อมีโอกาสเที่ยวชมมหาวิหารเวฬุวันได้พบพระพุทธเจ้า ได้ฟังธรรมมหานิทานสูตร ได้ดวงตาเห็นธรรม จึงได้ลาพระเจ้าพิมพิสารเพื่อออกบวช บวชได้ 7 เดือนก็บรรลุพระอรหัต พระเขมาเถรีได้ตอบปัญหาโตรณวัตถุแก่พระเจ้าปเสนทิโกศล ปัญหานั้นแม้พระราชาจะนำขึ้นทูลถามพระพุทธเจ้าก็ได้คำตอบเดียวกัน ด้วยเหตุนี้จึงได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศด้านมีปัญญามาก

พระอุบลวรรณาเถรี ภิกษุณีผู้เลิศทางมีฤทธิ์มาก

นางได้ตั้งความปรารถนาไว้ในสมัยพระพุทธเจ้าปทุมุตตระ ซึ่งขณะนั้นได้เกิดเป็นนางนาคกัญญา สมัยหนึ่งได้เกิดเป็นมารดาของพระปัจเจกพระพุทธเจ้า ชาติสุดท้ายเกิดเป็นธิดาของเศรษฐีมีรูปร่างสวยงาม เมื่อได้บวชในสำนักของภิกษุณีได้จุดประทีปกวาดบริเวณ จึงได้ทำเตโชกสิณ จนเกิดฌาน เจริญวิปัสสนาจนบรรลุพระอรหัตพร้อมช่ำชองในการใช้ฤทธิ์ ในคราวที่พระพุทธเจ้าจะทำยมกปาฏิหาริย์ใกล้ประตูเมืองสาวัตถี พระเถรีอาสาแสดงฤทธิ์แทนโดยแสดงบริษัทมีประมาณ 32 โยชน์โดยรอบ แต่พระพุทธเจ้าไม่อนุญาต ต่อมาพระพุทธเจ้ายกย่องว่าเป็นภิกษุณีผู้เลิศทางฤทธิ์ ท่านต้องเผชิญอันตรายถูกนันทมาณพข่มขืน ถูกพระอุทายีบีบคั้นขอผ้านุ่ง จนเป็นเหตุต้นบัญญัติห้ามภิกษุรับจีวรจากภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติ

Time index

[07:30] ความเป็นมาของพระนางปชาบดีโคตมี

[09:49] ชาติสุดท้ายเกิดมาเป็นน้าของพระพุทธเจ้า

[23:46] การบวชของพระนางปชาบดีโคตมี

[27:58] การบรรลุธรรมของพระเถรี

[31:10] การปรินิพพาน

[33:49] ความเป็นมาของพระนางเขมาเถรี

[36:20] พระนางเป็นมเหสีของพระเจ้าพิมพิสาร

[42:30] พระนางเขมาทูลขอบวช

[44:10] พระเขมาเถรีแสดงธรรมให้พระเจ้าปเสนทิโกศลฟัง

[47:10] ความเป็นมาของพระนางอุบลวรรณาเถรี

[48:40] การบวชของพระเถรี

[50:00] การแสดงปาฏิหาริย์ของพระเถรี

[54:00] ต้นบัญญัติการห้ามภิกษุขอผ้าจากภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติ