นำเสนอเรื่องของเปรต 5 ตน ซึ่งพระมหาโมคคัลลานะได้เห็นขณะเดินทางไปบิณฑบาต โดยแต่ละตนมีลักษณะที่แตกต่างกัน อันเนื่องมาจากการทำบุพกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

1. อชกรเปรต ร่างกายถูกไฟเผาอยู่ตลอดเวลา เสวยผลกรรมจากการเป็นคนพาลอาฆาตแค้นจนถึงขั้นเผากุฏิพระพุทธเจ้า 

2. อหิเปรต ศีรษะเป็นมนุษย์ร่างเป็นงูและถูกไฟเผาอยู่ตลอดเวลา เสวยผลกรรมจากการเผากุฎิของพระปัจเจกพุทธเจ้า 

3. กากเปรต ศีรษะเป็นมนุษย์ร่างเป็นกา เสวยผลกรรมจากการเป็นกาไปแย่งอาหารที่จะถวายพระกิน

4. สัฏฐิกูฏเปรต ศีรษะถูกค้อนเหล็ก 60,000 อัน หล่นใส่จนศีรษะแตกกระจัดกระจายซ้ำไปซ้ำมา เสวยผลกรรมจากที่ดีดก้อนกรวดใส่พระปัจเจกพระพุทธเจ้าจนทำให้ปรินิพพาน

และ 5. สูกรเปรต ร่างเป็นมนุษย์ศีรษะเป็นสุกร เสวยผลกรรมจากการทำลายสามัคคีของพระภิกษุสงฆ์

Time index

[02:21] ธรรมบทแปล เรื่อง อชครเปรต ภาคที่ 5 เรื่องที่ 112

[16:09] ธรรมบทแปล เรื่อง อหิเปรต ภาคที่ 3 เรื่องที่ 56

[28:08] ธรรมบทแปล เรื่อง สัฏฐิกูฏเปรต ภาคที่ 3 เรื่องที่ 57

[42:13] ธรรมบทแปล เรื่อง สูกรเปรต ภาคที่ 7 เรื่องที่ 207


อ่าน “อชครเปรต” อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ทัณฑวรรคที่ 10

อ่าน “อหิเปรต” อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท พาลวรรคที่ 5

อ่าน “สัฏฐิกูฏเปรต” อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท พาลวรรคที่ 5

อ่าน “สูกรเปรต” อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท มรรควรรคที่ 20