"คลังพระสูตร"ในสัปดาห์นี้นำเสนอเรื่องราวของภิกษุ 2 รูปที่มีความศรัทธาในพระพุทธเจ้าอย่างมากเช่นเดียวกับพระปุกกุสาติที่นำเสนอไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา … ภิกษุ 2 รูปที่ว่านี้คือ พระเสละ หรือเสลพราหมณ์ในเสลสูตรและท่านพระมหากัปปินะ ในกัปปินสูตร

Time index

[02:00]  เสลสูตร - ทรงโปรดเสลพราหมณ์

[07:40]  เสลพราหมณ์ได้ฟังคำว่า "พุทโธ" และขอบรรพชา

[26:52]  อธิบายเนื้อหาในเสลสูตร

[29:52]  เรื่อง "พระมหากัปปินะ"

[34:11]  กัปปินสูตร


อ่าน “เสลสูตร”  พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๓ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิปัณณาก์

อ่าน “กัปปินสูตร” พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๖ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๘ สังยุตตนิกาย

อ่าน “กัปปินสูตร” พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๙ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๑ สังยุตตนิกาย