…วิญญาณรู้แจ้งมาในสิ่งใด ปัญญาต้องรู้จักแยกแยะชัดแจ้งไปในสิ่งนั้น วิญญาณกับปัญญาต้องไปด้วยกัน จะไม่แยกจากกัน เพราะวิญญาณก็อยู่ในขันธ์ 5อยู่แล้ว ฐานที่ตั้งแห่งวิญญาณทั้ง 4 ก็อยู่ในขันธ์ 5 อยู่แล้ว ปัญญาที่จะรู้ชัดก็ต้องรู้ชัดในขันธ์ 5 นี้…

เราต้องการปัญญา จะทำปัญญาให้เกิดขึ้นได้ จิตต้องเป็นสมาธิ เป็นสมถะ จะให้จิตเป็นอารมณ์อันเดียวเป็นสมถะขึ้นมาได้ ก็ต้องมีสติคือความระลึกได้ จะให้จิตมีสติคือความระลึกได้ ก็ต้องทำความเพียร จะมีความเพียรได้ต้องมีศรัทธาในพุทโธ ธัมโม สังโฆ ศรัทธาจะทำให้เกิดการทำจริงแน่วแน่จริง จะเป็นผู้ที่ปรารภความเพียร จะละสิ่งที่เป็นอกุศลได้ จะทำความถึงพร้อมในกุศลธรรมให้เกิดขึ้นได้ สิ่งที่จะหวังเป็นผลต่อไปได้คือจะมีสติตั้งเอาไว้ได้สติเป็นเครื่องรักษาตน

บุคคลที่มีศรัทธา บุคคลที่ประกอบความเพียร มีสติเข้าไปตั้งไว้แล้ว ทำจิตให้ตั้งมั่นโดยชอบเป็นอารมณ์อันเดียว เหมือนลิงอยู่นิ่งแล้ว เหมือนช้างหรือม้าที่คลายพยศแล้ว พร้อมที่จะรับฟังคำสั่งจากควาญช้างหรือคนฝึกม้าแล้ว จะพึงหวังข้อนี้สืบไปได้ว่า จะสามารถเห็นตามความเป็นจริง มีปัญญาในการที่จะรู้จักสิ่งที่มากระทบ ว่าสิ่งที่มากระทบนั้นมันเป็นสิ่งที่อาศัยเหตุปัจจัยปรุงแต่งแล้วจึงเกิดขึ้น เป็นอนัตตา “สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดา”

ปัญญาตรงนี้เราต้องเห็นว่ามันอาศัยเหตุปัจจัย เราจะไม่เห็นถ้าจิตไม่มีสมาธิ เราจะไม่รู้ชัดเลยถ้าจิตของเราไม่มีการรู้แจ้ง รู้แจ้งตรงไหนคือวิญญาณเกิดขึ้นตรงไหน ความรู้ชัดคือปัญญาก็เกิดขึ้นได้ตรงนั้น

วิญญาณรู้แจ้งสิ่งใด ปัญญาก็รู้ชัดสิ่งนั้น ต้องไปด้วยกัน เรารับรู้รู้แจ้งทางใดทางหนึ่งก็ตาม ปัญญาจะเกิดพัฒนาให้มันมีได้ ก็ต้องพัฒนาตรงนั้นล่ะ มองทะลุด้วยปัญญาให้เห็นเครื่องหมายนั้น

Time index

[01:12] ระลึกถึงลมหายใจ พื้นฐานสำคัญควรทำสมถะให้มั่นคง

[10:05] สมถะอบรมแล้วจิตจะเจริญ จิตที่เจริญแล้วจะละราคะได้

[19:15] มีอวิชชาต้องใช้ปัญญา

[25:05] พัฒนาอินทรีย์5 เพื่อก่อให้เกิดปัญญา

[39:59] วิญญาณรู้แจ้ง ปัญญารู้ชัด

[42:31] สรุป