“ภิกษุทั้งหลายบุตรของเราไม่ได้เปล่งอุทานปรารภถึงความสุขอันเกิดจากกามหรือความสุขจากราชสมบัติ แต่เธอเกิดธรรมปิติจากการประพฤติธรรมเธอ ปรารถนาถึงอมตมหานิพพานจึงได้เปล่งอย่างนั้น”

“ภิกษุทั้งหลาย ธรรมดาภิกษุควรเป็นผู้ว่าง่ายเหมือนราธะ แม้อาจารย์ชี้โทษกล่าวสอนอยู่ ก็ไม่ควรโกรธ ควรเห็นบุคคลผู้ให้โอวาทเป็นเหมือนคนผู้บอกขุมทรัพย์ให้ฉะนั้น”

พระมหากัปปินเถระ ภิกษุผู้เลิศด้านให้โอวาท

ท่านเคยตั้งความปรารถนาในความเป็นเอตทัคคะในสมัยพระพุทธเจ้าปทุมุตตระ ได้เคยสร้างวิหารถวายพระพุทธเจ้ากัสสปะ ในชาติสุดท้ายเป็นพระเจ้าแผ่นดินชื่อพระเจ้ามหากัปปินะ เมื่อพระองค์ทราบข่าวการอุบัติขึ้นของพระรัตนตรัย จึงพร้อมด้วยอำมาตย์ 1,000 คน เดินทางไปหาพระพุทธเจ้าเพื่อขอบวชทันที ท่านพร้อมคณะข้ามแม่น้ำ 3 สายที่กั้นขวางหน้าด้วยพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ พระพุทธเจ้าได้เสด็จมาต้อนรับ ครั้นบวชแล้วได้บรรลุโสดาบัน จากนั้นก็บรรลุอรหัตก่อนที่นำเข้าไปในเชตวันมหาวิหาร ส่วนพระอโนชาเทวีพร้อมทั้งภรรยาเหล่าอำมาตย์นั้นทราบข่าวการอุบัติขึ้นของพระรัตนตรัย พร้อมทั้งข่าวการเสด็จออกบวชของพระเจ้ามหากัปปินะ จึงได้พากันออกบวชตาม ได้บรรลุโสดาบันและเมื่อไปอยู่ในสำนักของภิกษุณีอุบลวรรณาก็บรรลุอรหันต์เช่นกัน พระมหากัปปินเถระได้ให้โอวาทแก่ภิกษุคราวเดียว 1,000 รูป บรรลุพระอรหันต์ได้ จึงได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายด้านเป็นผู้กล่าวสอนภิกษุ

พระสาคตเถระ ภิกษุผู้เลิศด้านฉลาดในเตโชกสิณ

ท่านเคยตั้งความปรารถนาในความเป็นเอตทัคคะในสมัยพระพุทธเจ้าปทุมุตตระ ในชาติสุดท้ายนี้เกิดในตระกูลพราหมณ์ชื่อ สาคตมาณพ เมื่อได้ฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดศรัทธาออกบวช ทำสมาบัติ  8ได้ จากนั้นเจริญวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็ได้บรรลุพระอรหันต์ เมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปกรุงโกสัมพี มีพญานาคดุร้ายอยู่ระหว่างทาง พระสาคตะจึงได้แสดงฤทธิ์ปราบพญานาคด้วยเตโชธาตุกสิณสมาบัติ จึงได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าภิกษุผู้เลิศด้านฉลาดในเตโชกสิณ ท่านเป็นต้นบัญญัติที่ห้ามมิให้ภิกษุดื่มสุราเมรัย

พระราธเถระ ภิกษุผู้เลิศด้านมีปฏิภาณ

ท่านเคยตั้งความปรารถนาในความเป็นเอตทัคคะในสมัยพระพุทธเจ้าปทุมุตตระ เคยถวายมะม่วงแก่พระพุทธเจ้าวิปัสสี ในชาติสุดท้ายเกิดในครอบครัวที่ยากจน ขาดเครื่องนุ่งห่มและอาหารอยู่ในกรุงราชคฤห์ ท่านเคยถวายอาหารทัพพีหนึ่งแก่พระสารีบุตร ท่านจึงได้บวชโดยมีพระสารีบุตรเป็นพระอุปฌาย์ เป็นผู้ได้บวชด้วยวิธีญัตติจตุตถกรรมวาจาเป็นรูปแรก พระพุทธเจ้าตรัสยกย่องว่าเป็นภิกษุผู้ว่าง่าย พระราธะได้เรียนกรรมฐานจากพระสารีบุตรบำเพ็ญเพียรไม่นานก็บรรลุพระอรหันต์ จากนั้นได้เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้รู้ปฏิภาณ อันเป็นเหตุให้มีความเข้าใจพระธรรมเทศนาของพระศาสดาอย่างแจ่มแจ้ง

พระโมฆราชเถระ ภิกษุผู้เลิศด้านทรงจีวรเศร้าหมอง

ท่านเคยตั้งความปรารถนาในความเป็นเอตทัคคะในสมัยพระพุทธเจ้าปทุมุตตระ ในชาติสุดท้ายท่านเป็นโรคเรื้อน จึงเห็นโทษของร่างกาย บวชเป็นบรรพชิตในสำนักของพาวรีพราหมณ์ ต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นจึงได้ไปถามปัญหาจากพระพุทธเจ้าแล้วสำเร็จเป็นพระอรหัตแล้วบวชด้วยวิธีเอหิภิกขุสัมปทา

Time Index

[11:03] เรื่องราวของพระมหากัปปินะที่เป็นพระราชา

[15:55] พระมหากัปปินะคิดจะไม่ลงปาติโมกข์

[17:35] อธิบายอานาปานสติ

[19:15] เรื่องราวของพระสาคตเถระ

[26:15] พระสาคตะแสดงฤทธิ์ปราบพญานาคที่ดุร้าย

[32:02] เคยเป็นพระอุปฐากของพระพุทธเจ้า

[37:10] เรื่องราวของพระราธะที่เป็นหลวงตา

[41:20] พระสารีบุตรเห็นความดีที่เคยใส่บาตรให้จึงได้บวช

[45:50] บวชด้วยวิธีญัตติจตุตถกรรมวาจาเป็นรูปแรก

[49:00] เรื่องราวของพระโมฆราช

[52:00] คำถามของมาณพ 16 องค์ที่เป็นศิษย์พาวรีพราหมณ์

[57:56] เหตุที่ได้รับยกย่องเป็นเอตทัคคะ