ความเดิมตอนที่แล้ว พระนางมาคันทิยาคิดหาอุบายกำจัดพระนางสามาวดี โดยใส่ความกลั่นแกล้งในหลายวาระ แต่พระนางก็พ้นภัยเหล่านั้นมาด้วยอำนาจแห่งเมตตา และยังทำให้พระเจ้าอุเทนตั้งตนเป็นอุบาสก มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่ง 

ท้ายที่สุดพระนางมาคันทิยาได้วางแผนเผาพระนางสามาวดีพร้อมบริวารทั้งเป็น พระนางสามาวดีนั้นแม้จะเห็นเปลวเพลิงกำลังลุกลามเข้ามาใกล้ก็มิได้ทรงหวั่นไหว มีสติมั่นคงไม่หวั่นไหว รับสั่งให้เหล่าบริวารตั้งจิตเจริญเมตตา รวมถึงพระนางคันทิยา ซึ่งทั้งหมดบรรลุธรรมก่อนที่จะถูกไฟเผา 

เหตุแห่งการตายของพระนางสามาวดีเนื่องมาจากกรรมเก่าเมื่อครั้งอดีตชาติ นางและเหล่าบริวารทั้ง 500 คนพากันสุมไฟขึ้นเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย ครั้นพอไฟมอดลงจึงทราบว่านางได้เผาพระปัจเจกพระพุทธเจ้าซึ่งกำลังเข้าสมาธิอยู่ในพงหญ้า แต่ด้วยความหวาดกลัวความผิด พวกนางจึงช่วยกันสุมไฟอีกครั้งให้แรงยิ่งขึ้นเพื่อหมายจะเผาร่างพระปัจเจกพระพุทธเจ้าให้สิ้นซาก 

Time index

[01:20] ทบทวนตอนที่ผ่านมา ความเป็นของพระเจ้าอุเทน และพระมเหสีทั้ง 3 

[06:26] พระเจ้าอุเทนมีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่ง  

[12:19] พระนางสามาวดีถูกไฟคลอก พระนางมาคันทิยาได้วางแผนเผาพระนางสามาวดีพร้อมบริวารทั้งเป็น

[17:48] พระนางมาคันทิยาถูกลงโทษ หลังจากพระเจ้าอุเทนทราบว่าพระนางมาคันทิยาเป็นผู้ออกอุบายเผาพระนางสามาวดี และบริวารทั้งเป็น จึงสั่งให้ลงโทษพระนางโดยการทอดด้วยน้ำมันอันเดือดพล่าน

[21:43] กรรมเก่าของพระนางสามาวดี เหตุแห่งการถูกไฟเผาทั้งเป็นจนตายของพระนางสามาวดี และบริวาร เนื่องจาก เคยจุดไฟเผาพระปัจเจกพุทธเจ้า

[26:08] กรรมเก่าของนางขุชชุตรา นางเป็นคนหลังค่อมเพราะเคยทำเป็นคนค่อมเลียนแบบพระปัจเจกพุทธเจ้า นางเกิดเป็นคนรับใช้เพราะเคยใช้ให้พระภิกษุณีช่วยหยิบกระเช้าเครื่องประดับให้ นางเป็นผู้มีปัญญามากเพราะได้เคยถวายกำไลข้อมือให้แก่พระปัจเจกพุทธเจ้าไว้ใช้รองบาตรที่ร้อน นางได้บรรลุโสดาปัตติผลเพราะผลแห่งการอุปัฏฐากพระปัจเจกพุทธเจ้า

[31:16] พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม เกี่ยวกับความไม่ประมาทเปรียบดังเครื่องมืออมตะ ผู้ที่ไม่ประมาทชื่อว่าย่อมไม่ตาย ดังเช่น พระนางสามาวดีและบริวาร แต่สำหรับผู้ประมาทเปรียบดั่งคนตายแล้ว ดังเช่น พระนางมาคันทิยา 


อ่าน “ เรื่องพระนางสามาวดี” อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท อัปปมาทวรรคที่ ๒
ฟัง “ความเป็นมาของโฆสกเศรษฐี” ออกอากาศทาง FM 92.5 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
ฟัง "ความเป็นมาของพระเจ้าอุเทน และพระนางวาสุลทัตตา" ออกอากาศทาง FM 92.5 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562
ฟัง "ประวัติพระนางสามาวดี และพระนางมาคันทิยา" ออกอากาศทาง FM 92.5 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562
ฟัง "พระนางสามาวดีพ้นภัยด้วยเมตตา" ออกอากาศทาง FM 92.5 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562