"ธาตุวิภังคสูตร"เป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมแก่พระปุกกุสาติ ซึ่งเป็นพระราชาแห่งเมืองตักกสิลาที่ได้มีความตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าที่จะออกบรรพชา หลังได้รับบรรณาการชั้นเลิศจากพระเจ้าพิมพิสารที่ต้องการเจริญสัมพันธไมตรีด้วย …พระเจ้าพิมพิสารต้องการหาของที่ไม่อาจประมาณค่าได้ไปให้ ทรงดำริว่ารัตนะมี 2อย่าง คือ มีวิญญาณกับไม่มีวิญญาณที่ไม่มีวิญญานคือ พวกเพชรนิลจินดา ที่มีวิญญาณได้แก่พวกช้างแก้ว ม้าแก้ว …รัตนะ 7 ประการของพระเจ้าจักรพรรดิ์ แล้วในรัตนะที่มีชีวิตเป็นเดรัจฉานกับมนุษย์…ในมนุษย์ก็มีผู้ชายกับผู้หญิง…คิดว่ารัตนะที่เป็นผู้ชายประเสริฐกว่า ในรัตนะที่เป็นชาย ก็มีอีก 2อย่าง รัตนะที่ครองเรือน หรือว่าออกจากเรือน รัตนะที่ออกจากเรือน ไม่เกี่ยวข้องกับเรือน ดีกว่า ซึ่งรัตนะที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือน ก็จะมีอีก2อย่าง คือเป็นเสขะหรือเป็นอเสขะ อันนี้หมายถึงพระสงฆ์แล้วนะ ออกจากเรือนบวชที่บรรลุก็มี ที่ยังไม่บรรลุก็มี ทั้งบรรลุขั้นต่ำ กับบรรลุขั้นสูง ในความที่เป็นอเสขะ ก็มีความเป็นพุทธะก็มี กับเป็นสาวกก็มี พุทธะก็ประเสริฐกว่า ในความเป็นพุทธะ ก็ยังแบ่งเป็นปัจจเจกพุทธะ หรือว่าสัมมาสัมพุทธะ …

พระเจ้าปุกกุสาติเอง เมื่อได้รับบรรณาการจากพระเจ้าพิมพิสารก็ทรงทราบว่า พระตถาคตอุบัติขึ้นแล้วในโลก นี้ ยังความโสมนัสและปีติเป็นล้นพ้นและหยุดว่าราชการ สละราชสมบัติเพื่อออกบรรพชาและเดินเท้าเปล่ามุ่งหน้าสู่พระเชตวันมหาวิหาร เพื่อเข้าพบพระพุทธเจ้า แต่เมื่อพระปุกกุสาติเดินทางถึงกรุงราชคฤห์ พระพุทธเจ้าก็ทรงทราบด้วยพระญาณ ได้เสด็จเข้าไปยังเรือนของช่างหม้อที่พระปุกกุสาติได้พักเหนื่อยระหว่างทางอยู่ เมื่อพระปุกกุสาติหายเหนื่อยแล้ว พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมแก่พระปุกกุสาติจนสำเร็จประโยชน์บรรลุเป็นพระอนาคามีในที่นั้น…

Time index

[02:19]  เกริ่นนำเนื้อหาโดยย่อ 

[10:25]  ธาตุวิภังคสูตร  

[15:55]  พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่พระปุกกุสาติ 

[47:47]  พระปุกกุสาติกราบขออุปสมบทกับพระศาสดา

[51:50]  อธิบายเนื้อหาในพระสูตร


อ่าน "ธาตุวิภังคสูตร (๑๔๐)" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๔ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๖ มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์

อ่าน อรรถกถาธาตุวิภังคสูตร  อรรถกถา มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ วิภังควรรค