โสดาบันคือ ผู้ที่อยู่ในกระแสของมรรคและเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อพระนิพพาน มีคุณสมบัติของการมีศีลเต็ม เพราะมีศรัทธาเต็มอย่างลงมั่น ไม่หวั่นไหวในพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ จะหาความสุขจากภายในคือความสุขในฌานขั้นที่ 1, 2, 3 และ 4 อีกทั้งมีสมาธิพอประมาณในระดับที่สามารถละวิจิกิจฉา(ความเคลือบแคง เห็นแย้ง ไม่ลงใจ)ได้ สามารถปิดประตูอบายหรือทางต่ำที่นำไปสู่การผิดศีลได้ด้วย

บางครั้งโสดาบันอาจล่วงสิกขาบทเล็กน้อยได้บ้าง แต่จะไม่ทำผิดศีลห้า ไม่อาจกระทำกรรมที่เมื่อกระทำแล้วเป็นไปเพื่อนรก สัตว์เดรัจฉาน เปลี่ยนวิสัย ทั้งนี้ควรจะตั้งสติและศึกษารายละเอียดให้ดี บางครั้งอาจจะมีการตีความที่แตกต่างกันได้ อย่างไรก็ตามสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้อย่างดีแล้ว เราก็ไม่ควรไปเพิ่มเติม ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก แต่ควรตั้งใจปฏิบัติตามอย่างดีที่สุด

Time index

[04:24] โสดาบันยังมีเจตนากินเหล้าอีกหรือไม่

[06:04] โสดาบันคือ ผู้ที่อยู่ในกระแสของมรรค เป็นผู้เที่ยงแท้ต่อพระนิพพาน หากเจตนาดื่มแอลกอฮอลล์ที่เป็นส่วนผสมในยา เพื่อระงับเวทนาในโรคภัยไข้เจ็บ แต่ไม่ทำให้เกิดความสุขทางกาม ก็สามารถดื่มได้ อาจจะหาความสุขทางกามที่เกี่ยวเนื่องในศีลห้า แต่ไม่ล่วงไม่เกินไป ในทางกลับกันจะหาความสุขจากภายในคือความสุขในฌานขั้นที่ 1, 2, 3 และ 4 อีกทั้งมีสมาธิพอประมาณในระดับที่สามารถละวิจิกิจฉา(ความเคลือบแคง เห็นแย้ง ไม่ลงใจ)ได้ สามารถปิดประตูอบายหรือทางต่ำที่นำไปสู่การผิดศีล จึงมีศีลเต็ม เพราะมีศรัทธาเต็มอย่างลงมั่น ไม่หวั่นไหวในพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

[10:31] สิกขาเล็กสิกขาน้อย ในเสขสูตรที่ 2 หมายถึงอะไร

[20:07] นิพพานที่ตรัสไว้ใน "มูลปริยายสูตร" หมายถึงอะไร คือฌานทั้ง 4 ใช่หรือไม่

"ทรงรู้พระนิพพานโดยความเป็นพระนิพพาน ครั้นทรงรู้พระนิพพานโดยความเป็นพระนิพพานแล้ว ย่อมไม่ทรงสำคัญพระนิพพาน ย่อมไม่ทรงสำคัญในพระนิพพาน ย่อมไม่ทรงสำคัญโดยความเป็นพระนิพพาน ย่อมไม่ทรงสำคัญพระนิพพานว่าของเรา ย่อมไม่ทรงยินดีพระนิพพาน ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร เรากล่าวว่าเพราะพระนิพพานนั้น พระตถาคตทรงกำหนดรู้แล้ว. กำหนดภูมินัยที่ 7 ด้วยสามารถพระศาสดา. "

[26:29] ที่ทำงานมีคนประเภทพูดมาก ปากไม่หยุดพูดกระทบกระทั่ง ทั้งที่เราหลบเลี่ยงเราพยายามใช้ขันติไม่โต้ตอบ แต่เขายังไม่หยุด แล้วบาปกรรมที่เขาสร้างตลอดไม่เห็นส่งให้เขาเป็นอะไรเลยมีแต่พลังพูดได้ตลอดเลย

[31:44] อุบายในการแก้ปัญหาคือ ต้องมีสติ สำรวมอินทรีย์ รับมือป้องกันผัสสะที่จะเกิดขึ้นทางหู ใช้ความอดทน ไม่ตอบโต้ด้วยเมตตาจิต ด้วยความรักใคร่เอ็นดู ด้วยความอดทน ด้วยการไม่เบียดเบียน โดยการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอ และปฏิบัติธรรมอย่างสมควร เพราะไม่มีประโยชน์ใดๆที่จะเสวนาด้วยคนพาล ทั้งนี้การแผ่เมตตาจะเป็นวิธีที่ช่วยได้มาก

[39:44] ผู้ถามเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจกำลังเข้าฝึกอบรมอยู่ แต่พบปัญหาจากกลุ่มเพื่อนในศูนย์ฝึกมาชวนให้ร่วมวงเหล้าหรือยุยง ส่งเสริมให้กระทำผิดศีล ให้ทำเรื่องไม่ดีไม่ควร รบกวนจิตใจ จะปฏิเสธไปก็กลัวว่าจะมีเรื่องขัดแย้งกัน ดังนั้นควรจะทำอย่างไรดี

[41:05] ในบางครั้งการทำความดีอาจจะเป็นทุกขเวทนาได้แทนที่จะเป็นสุขเวทนา ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบไว้กับเครื่องดื่มหรือสุรารสดีที่เจือด้วยยาพิษ, เปรียบไว้กับบวบขมที่เจือด้วยยาพิษ, เปรียบเทียบไว้กับการกินยาดองน้ำมูตรเน่า, และเปรียบเทียบไว้กับการนำน้ำผึ้ง น้ำมัน น้ำอ้อยมาผสมกัน

[45:25] การสำรวมในการดื่มน้ำเมา ถือเป็นมงคลชีวิตข้อหนึ่งที่ได้กล่าวไว้ใน "มงคลสูตร" เพราะสามารถทำให้ไม่เกิดมิจฉาวาจาขึ้นอีกด้วย อันได้แก่ การไม่พูดยุยงส่อเสียดให้แตกกัน การไม่พูดจาหยาบคายไม่รื่นหู การไม่พูดเพ้อเจ้อ ตลกโปกฮา ไม่มีหลักฐานอ้างอิง และการไม่พูดโกหก พูดแต่คำพูดคำจริงเท่านั้น

[48:09] ต้องการทราบว่าเหตุในการมีบุตรยากหรือมีบุตรไม่ยาก ตามหลักของพระพุทธศาสนาหรือในพระไตรปิฎกมีอยู่หรือไม่ ถ้ามีจะมีเหตุปัจจัยใดบ้าง