จากความเดิมที่นางขุชชุตตราผู้เป็นหญิงรับใช้ของพระนางสมาวดี ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้า บรรลุโสดาปัตติผล และได้กลับมาแสดงธรรมให้แก่พระนางสามาวดีและเหล่าหญิงบริวารได้ฟัง จนเกิดความศรัทธาเลื่อมใส ตั้งตนอยู่ในศีลและมี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่ง จึงนำเรื่องราวความเป็นมาของนางขุชชุตตรามาให้ได้ฟัง

เมื่อพระนางมาคันทิยาได้ทราบถึงการที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จมายังกรุงโกสัมพี และพระนางสามาวดีมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธเจ้า ก็เกิดความไม่พอใจ เพราะด้วยมีความอาฆาตแค้นในพระพุทธองค์มาก่อน จึงคิดหาอุบายกำจัดพระนางสามาวดีโดยใส่ความกลั่นแกล้งในหลายวาระ แต่พระนางก็พ้นภัยเหล่านั้นมาด้วยอานุภาพแห่งเมตตา และยังทำให้พระเจ้าอุเทนตั้งตนเป็นอุบาสก มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่ง และท้ายที่สุดของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรติดตามรับฟังได้ในสัปดาห์หน้า

Time index

[01:20] ทบทวนตอนที่ผ่านมา โฆสกเศรษฐีพ่อบุญธรรมของพระนางสามาวดี ความเป็นมาของพระเจ้าอุเทนพระสวามีของพระนางสามาวดี ความเป็นมาของของพระนางสามาวดีอเป็นพระอัครมเหสีของพระเจ้าอุเทน และนางมาคันทิยา มเหสีอีกองค์หนึ่งของพระเจ้าอุเทน ผู้ซึ่งผูกใจเจ็บต่อพระพุทธเจ้า เนื่องจากพระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมเปรียบเทียบร่างกายของนางเต็มไปด้วยปัสสาวะ และอุจจาระ ไม่ปรารถนาจะสัมผัสถูกต้องแม้ด้วยเท้า และความเป็นมาของ 3 เศรษฐีผู้สร้างวัดในกรุงโกสัมพี 

[05:42] นางขุชชุตตรา เป็นหญิงรับใช้ของพระนางสามาวดี เป็นหญิงค่อม ซึ่งเป็นเอตทัคคะผู้เป็นเลิศกว่าอุบาสิกาทั้งปวงในด้านการแสดงธรรม พระนางสามาวดีให้นางเป็นผู้สอนธรรมแก่ตนและหญิงบริวาร 500 คน นางจึงมีหน้าที่ฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง แล้วมาแสดงธรรมต่อแก่บุคคลเหล่านั้น 

[18:52] พระนางมาคันทิยา ได้ว่าจ้างนักเลงให้ติดตามด่าพระพุทธองค์ไปในทุกหนทุกแห่งทั่วทั้งเมือง พระอานนท์จึงทูลให้พระพุทธเจ้าไปจากเมือง แต่พระพุทธเจ้าทรงตรัสกับพระอานนท์ว่าควรให้เรื่องสงบระงับในที่นั้นก่อนแล้วจึงไป 

[33:52] พระนางสามาวดีพ้นภัยด้วยเมตตา พระนางสามาวดีถูกใส่ความว่าจะฆ่าพระเจ้าอุเทน พระเจ้าอุเทนทรงกริ้วจึงจะยิงธนูใส่นาง แต่ด้วยเมตตาทำให้ธนูนั้นหันกลับมาทางพระเจ้าอุเทน ด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวจึงทำให้พระเจ้าอุเทนได้สติและขอขมาต่อพระนางและขอถึงพระนางเป็นที่พึ่ง พระนางจึงทูลให้ทรงถึงพระบรมศาสดาเป็นสรณที่พึ่งเหมือนอย่างที่นางกระทำอยู่ ตั้งแต่นั้นมาพระเจ้าอุเทนทรงมีความเลื่อมในศรัทธาในพระพุทธเจ้า และพระนางสามาวดี


อ่าน “เรื่องพระนางสามาวดี” อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท อัปปมาทวรรคที่ ๒
ฟัง “ความเป็นมาของโฆสกเศรษฐี” ออกอากาศทาง FM 92.5 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
ฟัง "ความเป็นมาของพระเจ้าอุเทน และพระนางวาสุลทัตตา" ออกอากาศทาง FM 92.5 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562
ฟัง "ประวัติพระนางสามาวดี และพระนางมาคันทิยา" ออกอากาศทาง FM 92.5 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562