ผีมีจริงไหม มีกี่ประเภท เรื่องในสมัยพุทธกาลและควรปฏิบัติอย่างไร

ประเด็น คือ ความกลัวที่เกิดขึ้น คิดว่าเสียงนั้นคือผี แต่จริง ๆ คือกบ กลัวมากทำอะไรไม่ถูก จิตใจไม่สงบ มีแต่ความกลัวความหวาดหวั่น จิตใจแบบนี้ ถ้าเป็นอะไรตายจิตสุดท้ายที่ถ้าระลึกถึงเรื่องที่ไม่ดีเป็นมิจฉาทิฏฐิ ต่อให้ได้สะสมบุญมาในชาตินั้นมากเพียงใดก็ตาม ไปตกนรกได้ทันที เป็นไปได้

ส่วนที่เป็นผีจริง ๆปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่มี และไม่จำเป็นว่า ดวงไม่ดีถึงเจอผีแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันมา เป็นเครื่องหมายเป็นนิมิตว่า ต้องทำความดีอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ สิ่งต่าง ๆ เหล่านั้น เพราะฉะนั้น อันดับแรก อย่าตกใจ อย่ากลัวผี แต่ให้กลัวบาป จะนึกถึงบุญได้

Time Index

[00:30] แนะนำผู้ร่วมดำเนินรายการคุณทรงพล ชูเวช นักจัดรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

[04:14] ผีคืออมนุษย์

[05:39] ความกลัวทำให้จิตใจไม่สงบ ไม่ดี ทำให้ไปตกนรกได้

[13:03] เปรตวัดสุทัศน์

[17:12] เปรต ญาติของพระเจ้าพิมพิสาร ซึ่งเงื่อนไขของการปลดล็อคคือความที่เป็นญาติกัน ทำบุญอุทิศให้ เขาจะรับได้

[22:19] ฝีเฝ้าบ้านที่ชุมพร

[27:18] อมนุษย์มีหลายประเภท

[33:30] ทำบุญอุทิศให้ผู้ที่ล่วงลับ การกรวดน้ำเป็นสัญลักษณ์ ที่สำคัญคือได้ทำบุญ

[39:13] “บุญคือชื่อของความสุข” ซึ่งบุญจากการให้ทานมากหรือน้อยขึ้นผู้ให้ 3 อย่าง  คือ ก่อนให้มีศรัทธาน้อมไป ระหว่างให้มีศรัทธาเลื่อมใส และหลังให้มีศรัทธาปลื้มใจ และกิเลส 3 อย่างของผู้รับ คือ ราคะ โทสะ โมหะ ที่หมดไปแล้วหรือกำลังปฏิบัติเพื่อให้กิเลสหมดไป

[47:05] ในสมัยพุทธกาล เมื่อเจอผีแล้วทำอย่างไร

[55:19] อย่าตกใจอย่ากลัวผี แต่ให้กลัวต่อบาปหรือโอตตัปปะ จะนึกถึงบุญได้ กลัวหรือตกใจ จะเผลอสติ ระลึกอะไรไม่ได้ ต้องพยายามรักษาสติสัมปชัญญะ นึก “พุทโธ” เจริญ “เมตตา” อุทิศส่วนบุญส่วนกุศล แผ่เมตตาให้บุคคลหรือสิ่งอะไรที่เราไม่รู้ จะเป็นการดี


อ่าน “ติโรกุฑฑเปตวัตถุ” อรรถกถา ขุททกนิกาย เปตวัตถุ ปฐมวรรค

อ่านกรณียเมตตสูตร พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๕ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๗ ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ-ธรรมบท-อุทาน-อิติวุตตกะ-สุตตนิบาต

ฟัง วิธีตั้งจิตในการเจริญเมตตา ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561