“ชาวนาหว่านพืชบ่อย ๆ ฝนก็ตกมาบ่อย ๆ ชาวนาก็ไถนาบ่อย ๆ แว่นแคว้นก็สมบูรณ์ด้วยธัญญาหารบ่อย ๆ… บุรุษผู้มีความเพียร มีปัญญากว้างขวาง เกิดในสกุลใดย่อมยังสกุลนั้นให้บริสุทธิ์”

“พระพักกุละมีความอัศจรรย์เป็นอันมากในการตัดขาดจากกาม เป็นผู้อยู่แต่ในป่า พระพุทธเจ้าได้ยกย่องท่านว่าภิกษุสาวกผู้เลิศด้านมีอาพาธน้อย เมื่อจะปรินิพพานได้นิมนต์พระภิกษุทั้งหลายมาประชุมแล้วนั่งปรินิพพานโดยเข้าเตโชธาตุปรินิพพานมีเปลวไฟลุกท่วมร่าง ไหม้เหลือแต่อัฐิธาตุที่มีลักษณดังดอกมะลิตูม”

“พระโสภิตะ เมื่อบรรลุพระอรหันต์ ได้ถึงความชำนาญในการระลึกชาติ สามารถระลึกชาติได้ 500 กัปพระพุทธเจ้าจึงได้ตั้งไว้ในตำแหน่งภิกษุผู้เลิศด้านระลึกชาติก่อนได้”

พระกาฬุทายีเถระ ภิกษุสาวกผู้เลิศด้านทำสกุลให้เลื่อมใส

พระกาฬุทายี ได้ตั้งความปรารถนาในความเป็นเลิศไว้ในสมัยพระพุทธเจ้าปทุมุตตระ ชาติสุดท้ายเกิดเป็นบุตรของอำมาตย์ของพระเจ้าสุทโธทนะ เกิดวันเดียวกันกับเจ้าชายสิทธัตถะและเพื่อนเล่นกัน หลังจากเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกบวชเป็นพระพุทธเจ้าแล้ว พระเจ้าสุทโธทนะได้ส่งอำมาตย์พร้อมผู้ติดตามพันคน ไปกราบทูลเชิญพระพุทธเจ้ากลับพระนคร ส่งไปถึง 9 คณะ รวมทั้งสิ้น 9,009 คน แต่ไม่มีใครกลับเพราะเมื่อได้ไปพบพระพุทธองค์นั้นก็ได้ฟังธรรมแล้วเกิดความเลื่อมใสแล้วขอบวชแล้วสำเร็จเป็นพระอรหันต์ทั้งหมด จึงได้ส่งกาฬุทายีอำมาตย์พร้อมผู้ติดตามจำนวนพันคนไปอีกครั้ง ครั้นเมื่อไปแล้วก็ได้ฟังธรรมเกิดความเลื่อมใสขอบวชได้สำเร็จพระอรหันต์แล้ว เมื่อจวนใกล้วันเข้าพรรษาแล้วก็กราบทูลเชิญพระพุทธเจ้าเสด็จนิวัตรนครกบิลพัสดุ์ พระพุทธองค์ได้เสด็จพร้อมพระอรหันต์ขีณาสพ 20,000 รูป ระหว่างเดินทางพระกาฬุทายีได้เหาะไปบิณทบาตและนำอาหารมาจากพระเจ้าสุโธทนะไปถวายพระพุทธเจ้าทุกวัน เมื่อถึงกรุงกบิลพัสดุ์แล้วทรงโปรดพระประยูรญาติทั้งหลายแล้ว เมื่อพระราหุลบรรพชาเป็นสามเณรแล้ว พระพุทธเจ้าได้ตรัสยกย่องพระกาฬุทายีว่าเป็นภิกษุสาวกผู้เลิศด้านทำสกุลให้เลื่อมใส

พระพักกุลเถระ ภิกษุสาวกผู้เลิศด้านอาพาธน้อย

พระพักกุละ ได้ตั้งความปรารถนาในความเป็นเลิศไว้เมื่อสมัยพระพุทธเจ้าอโนมทัสสี ครั้งเมื่อได้บวชเป็นพระดาบสได้รู้ข่าวพระพุทธเจ้าเกิดประชวรด้วยโรคลม ได้นำเภสัชจากป่าไปถวายจนอาการโรคหายและเมื่อภิกษุทั้งหลายไม่สบายก็เข้าช่วยรักษาจนหาย  ในสมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะ เกิดเป็นฆราวาสทำการบูรณะซ่อมแซมวิหาร ตลอดจนโรงฉันโรงไฟ เสนาสนะที่พักอาศัยถวายพระภิกษุสงฆ์  ในชาติสุดท้ายเกิดเป็นบุตรของเศรษฐีเมืองโกสัมพี  เมื่อคลอดแล้วได้นำไปอาบน้ำที่แม่นำ้ยมุนา ได้ถูกปลาใหญ่ฮุบไป ปลาตัวนั้นได้ไปติดอวนชาวประมงจึงถูกนำไปขายให้เศรษฐีกรุงพาราณสี เมื่อได้ชำแหละปลาพบว่าทารกยังไม่ตายเศรษฐีกรุงพาราณสีจึงเลี้ยงไว้เป็นบุตร ต่อมาเศรษฐีกรุงโกสัมพีรู้ข่าวจึงมาขอบุตรคืน พระราชาจึงได้ตัดสินให้เศรษฐีทั้งสองเป็นพ่อแม่จึงเรียกชื่อว่า พักกุลกุมาร พักกุละได้เสวยความสุขในฐานะบุตรของเศรษฐีไปมาระหว่างทั้งสองเมือง ติดอยู่ในกามสุขจนอายุ 80 ปี ได้มีโอกาสพบพระพุทธเจ้าที่เสด็จมากรุงโกสัมพี ได้นำของหอมและดอกไม้เข้าเฝ้าฟังธรรมแล้วเกิดศรัทธากราบทูลขอบวช หลังผ่านไป 7 วันก็บรรลุพระอรหันต์พร้อมทั้งปฏิสัมภิทา 4 พระพักกุละไม่เคยเจ็บป่วยใด ๆ เลยตั้งแต่เป็นฆราวาสมาแล้ว เมื่อบวชแล้วก็ไม่เคยอาพาธไม่เคยขาดแคลนปัจจัย 4 ท่านมีอายุยืนบวชได้ 80 พรรษา พระพักกุละมีความอัศจรรย์เป็นอันมากในการตัดขาดจากกาม เป็นผู้อยู่แต่ในป่า พระพุทธเจ้าได้ยกย่องท่านว่าภิกษุสาวกผู้เลิศด้านมีอาพาธน้อย เมื่อจะปรินิพพานได้นิมนต์พระภิกษุทั้งหลายมาประชุมแล้วนั่งปรินิพพานโดยเข้าเตโชธาตุปรินิพพานมีเปลวไฟลุกท่วมร่าง ไหม้เหลือแต่อัฐิธาตุที่มีลักษณดังดอกมะลิตูม

พระโสภิตเถระ ภิกษุสาวกผู้เลิศด้านระลึกชาติ

พระโสภิตเถระ ได้ตั้งความปรารถนาในความเป็นเลิศไว้ในสมัยพระพุทธเจ้าปทุมุตตระ ในสมัยพระพุทธเจ้าสุเมธะ เกิดในตระกูลพราหมณ์ บวชเป็นดาบสแล้วเกิดเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าสุเมธะ จึงกล่าวสรรเสริญพระศาสดา 6 คาถา พระพุทธเจ้าสุเมธะได้ได้ตรัสพยากรณ์ว่าจะได้บรรลุพระอรหันต์ในสมัยพระพุทธเจ้าโคตมะตั้งแต่อายุ 7 ขวบ และ ชาติสุดท้าย เกิดในครอบครัวของพราหมณ์กรุงสาวัตถี ชื่อว่าโสภิตะ เมื่ออายุได้ 7 ขวบ ได้ฟังธรรมแล้วเกิดเลื่อมใสศรัทธาออกบวช เจริญวิปัสสนาไม่นานก็ได้บรรลุพระอรหันต์ ถึงความชำนาญในการระลึกชาติ สามารถระลึกชาติได้ 500 กัป พระพุทธเจ้าได้ตั้งไว้ในตำแหน่งภิกษุผู้เลิศด้านระลึกชาติก่อนได้

 

Time index

[06:44] ลักษณะที่ตั้งความปรารถนาหรือความเพียรที่จะบรรลุธรรมให้ได้

[17:10] สหชาติเป็นสิ่งที่เกิดมาพร้อมกับการเกิดของพระพุทธเจ้า 7 อย่าง

[26:40] เวลาที่เหมาะสมที่จะกราบทูลเชิญพระพุทธเจ้ากลับกรุงกบิลพัสดุ์

[35:46] พระพักกุละ ได้พบพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ก่อนที่จะมาบรรลุในชาตินี้

[45:30] พระพักกุละมีอายุ 80 ปีในความเป็นฆราวาส 80 ปี ในความเป็นพระ

[53:00] พระโสภิตะเป็นภิกษุที่มีความเป็นเลิศในการระลึกชาติได้