พระนางสามาวดี เป็นลูกสาวเศรษฐี ซึ่งเป็นเพื่อนกับโฆสกเศรษฐี เมืองที่นางและครอบครัวอาศัยอยู่เกิดอหิวาตกโรค จึงพากันอพยพครอบครัวไปขออาศัยอยู่กับโฆสกเศรษฐี แต่ด้วยนางมีความกตัญญูจึงยอมสละอาหารในส่วนของนางให้ท่านทั้งสองได้กิน ผลจากการบริโภคเกินพอดีทำให้ร่างกายย่อยอาหารไม่ทัน บิดาและมารดาจึงเสียชีวิต ภายหลังโฆสกเศรษฐีทราบเรื่องจึงรับมาเป็นบุตรบุญธรรม วันหนึ่งนางสามาวดีพร้อมบริวารพากันไปเที่ยวงานเทศกาล ความงามของนางทำให้พระเจ้าอุเทนทรงเกิดพระสิเน่หา จึงรับนางสามาวดีเข้ามาในวังและสถาปนาให้เป็นพระอัครมเหสี 

พระนางมาคันทิยาเป็นอัครมเหสีองค์ที่ 3 ของพระเจ้าอุเทน เป็นลูกของมาคันทิยพราหมณ์พระพุทธเจ้าทรงเล็งเห็นอุปนิสัยของพราหมณ์และภรรยา ว่าทั้งสองสามารถจะบรรลุอนาคามิผลได้ จึงทรงเสด็จมาโปรด เมื่อพราหมณ์ทั้งสองเห็นพระพุทธเจ้า คิดว่าบุรุษนี้เป็นผู้คู่ควรกับบุตรสาวของตน จึงจะยกนางให้กับพระพุทธเจ้า พระองค์ได้ทรงแสดงธรรมโปรดสองสามีภรรยาจนทั้งสองได้บรรลุเป็นพระอนาคามี ฝ่ายนางมาคันทิยา ได้ยินพระดำรัสของพระพุทธเจ้า รู้สึกโกรธที่เปรียบว่าร่างกายของนางเต็มไปด้วยปัสสาวะ และอุจจาระ ไม่ปรารถนาจะสัมผัสถูกต้องแม้ด้วยเท้า จึงผูกอาฆาตจองเวรต่อพระพุทธเจ้าตั้งแต่นั้นมา พระพุทธเจ้าทรงทราบว่าหากทรงตรัสพระคาถานั้นแล้ว นางมาคันทิยาจะเกิดความอาฆาต แต่เนื่องด้วยพระองค์ทรงคำนึงมุ่งผู้บรรลุมรรคผลเท่านั้น ฝ่ายนางมาคันทิยาได้ถูกนำไปถวายตัวแด่พระเจ้าอุเทน และได้เป็นอัครมเหสี 

เมืองโกสัมภีมีเศรษฐี 3 คน คือ โฆษก กุกกุฏ และปาวาริก ได้กราบทูลอาราธนาพระพุทธเจ้า  พร้อมด้วยพระสาวกเสด็จมาฉันภัตตาหารและถวายวัดที่ได้สร้างขึ้นแด่พระพุทธเจ้า นางขุชชุตตราคนรับใช้ของพระนางสามาวดีได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องดอกไม้ ด้วยภาระหน้าที่นางได้อยู่ใกล้ที่ประทับของพระพุทธเจ้าทำให้มีโอกาสได้ฟังธรรมจนได้บรรลุโสดาปัตติผล นางได้นำธรรมที่ได้ฟังมาแสดงให้พระนางสามาวดีและบริวารฟัง หลังจากฟังธรรมพวกนางได้บรรลุโสดาปัตติผล นางขุชชุตตราได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่า เอตทัคคะ อุบาสิกาผู้เลิศด้านธรรมกถึก (แสดงธรรมกถา)

Time index

[03:37] ประวัติพระนางสามาวดี เป็นลูกสาวเศรษฐี ซึ่งเป็นเพื่อนกับโฆสกเศรษฐี และโฆสกเศรษฐีได้รับเป็นลูกบุญธรรมหลังจากพ่อและแม่ของพระนางตาย ภายหลังได้รับสถาปนาให้เป็นพระอัครมเหสีของพระเจ้าอุเทน

[10:13] พระนางมาคันทิยา เป็นมเหสี 1 ใน 3 องค์ของพระเจ้าอุเทน นางผูกใจเจ็บต่อพระพุทธเจ้า เนื่องจากบิดาจะยกนางให้พระพุทธเจ้า แต่พระองค์ได้แสดงธรรมเปรียบเทียบร่างกายของนางเต็มไปด้วยปัสสาวะ และอุจจาระ ไม่ปรารถนาจะสัมผัสถูกต้องแม้ด้วยเท้า

[30:04] 3 เศรษฐีกับดาบส 500 ตน เป็นผู้มีศรัทธาต่อพระพุทธเจ้า เศรษฐีทั้ง 3 เป็นผู้สร้างวัดถวายแด่พระพุทธเจ้า


อ่าน เรื่อง พระนางสามาวดี อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท อัปปมาทวรรคที่ ๒

ฟัง ความเป็นมาของโฆสกเศรษฐี ออกอากาศทาง FM 92.5 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
ฟัง "ความเป็นมาของพระเจ้าอุเทน และพระนางวาสุลทัตตา" ออกอากาศทาง FM 92.5 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562