"กีฏาคิริสูตร"ว่าด้วยเหตุการณ์ในกีฏาคีรีนิคม คุณของการฉันอาหารน้อย เป็นเนื้อหาที่พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมแก่เหล่าภิกษุให้ทราบถึงคุณของการฉันอาหารน้อย โดยตรัสดังนี้ว่า

"ภิกษุทั้งหลาย เราไม่ฉันโภชนะในราตรีเลย เราเมื่อไม่ฉันโภชนะในราตรี ก็รู้สึกว่าสุขภาพมีโรคาพาธน้อย กระปรี้กระเปร่า มีพลานามัยสมบูรณ์ อยู่สำราญ มาเถิด ภิกษุทั้งหลาย แม้เธอทั้งหลายก็จงอย่าฉันโภชนะในราตรีเลย เธอทั้งหลาย เมื่อไม่ฉันโภชนะในราตรี ก็จักรู้สึกว่าสุขภาพมีโรคาพาธน้อย กระปรี้กระเปร่า มีพลานามัยสมบูรณ์ อยู่สำราญ"จากนั้นก็ได้เสด็จไปยังนิคมของชาวกาสีต่อไป …

การบริโภคอาหารแต่น้อยมีคุณมาก ทำให้เป็นผู้มีโรคน้อย ร่างกายสดชื่น กุศลธรรมเจริญขึ้น นอกจากนี้ยังมีพระสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับอาหารอีก 2 พระสูตรด้วยกันคือ"ปุตตมังสสูตร" ว่าด้วยอาหาร 4 และ "อาหารสูตร" ที่แจกแจงเกี่ยวกับการเกิด - ดับของอาหาร

Time index

[02:55]  กีฏาคิริสูตร

[21:35]  บุคคล 7 จำพวก

[31:28]  การดำรงอยู่ในอรหัตตผล

[36:58]  ปุตตมังสสูตร และ อาหารสูตร

  

อ่าน “กีฏาคิริสูตร” พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๓ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๕ [ฉบับมหาจุฬาฯ] มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์

อ่าน “ปุตตมังสสูตร” พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๖ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๘ สังยุตตนิกาย นิทานวรรค

อ่าน “อาหารสูตร ว่าด้วยอาหาร” พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๖ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๘ [ฉบับมหาจุฬาฯ] สังยุตตนิกาย นิทานวรรค

อ่าน “อาหารสูตร” พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๖ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๘ สังยุตตนิกาย นิทานวรรค