ชีวิต สามารถตั้งอยู่ คงอยู่ ดำรงอยู่ได้ ต้องมีเหตุมีปัจจัย อาหาร จึงเป็นเหตุปัจจัยซึ่งเกี่ยวข้องทั้งทางกายและทางใจ พระพุทธเจ้าได้บัญญัติ คำว่า อาหาร ไว้ 4 อย่างคือ ส่วนที่เป็นรูป อาศัยกพฬีการาหาร(คำข้าว) ส่วนที่เป็นนาม อาศัยผัสสะ มโนสัญเจตนา และวิญญาณ ซึ่งเป็นตัวอนุเคราะห์ให้สัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ได้

ในอาหาร 4 อย่างนี้ ไม่ว่าจะมีอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็สามารถที่จะปรุงแต่งมีสังสารวัฏ มีความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตาย ไปได้ เพราะมันสร้างเติม ต่อเติมกันมา จากจุดที่มี ความกำหนัด ความเพลิน ความอยาก เป็นอาหารวิญญาณมันก็ตั้งต่อกันไปได้ ในกลุ่มก้อนนี้ มันเกี่ยวข้องกัน

ถ้ามีการตริตรึกนึกน้อมไปทางไหน จิตเราก็จะคล้อยไป ด้วยอาการอย่างนั้น ๆ จิตไปทางไหน ก็เหมือนกับเราให้วิญญาณอาหารในสิ่งนั้น เราจะตัดกำลังของอวิชชา จะตัดกำลังของการปรุงแต่งต่าง ๆ เหล่านี้ได้ ต้องตัดที่อาหารของมัน ตรงรอยต่อ รอยเชื่อม สิ่งที่เชื่อมไว้คือ ตัณหา ตัดตรงตัณหานี้ จะตัดได้ ต้องมี ความแม่น ความคม และ กำลัง ชึ่งก็คือ สติ ปัญญา และสมาธิ

Time Index

[00:09] เริ่มปฏิบัติสมาธิ ด้วยการตั้งสติให้อยู่กับความว่าง คือ อากาศธาตุเอาใจมาอยู่กับความว่าง ให้มีความสงบระงับให้มีความว่างอยู่ในภายใน

[13:08] ช่วง ใต้ร่มโพธิบท ทบทวนเนื้อหา ของ episode ที่แล้ว ตอนเหตุแห่งการเกิดของชีวิต

[17:05]เรื่อง อาหาร 4 มาใน ปุตตะมังสะสูตร และอัตถิราคะสูตร สังยุตตนิกาย

[21:22] รายละเอียดอาหาร 4 คือ กพฬีการาหาร ผัสสาหารมโนสัญเจตนาหาร และ วิญญาณาหาร

[38:50] ยกอุปมา ราคะ นันทิ ในอาหาร 4 อย่าง กับ จิตรกรที่วาดภาพระบายสี

[43:38] ไม่ให้อาหาร ใน อาหารทั้ง 4 ต้องตัดตรงรอยต่อ คือ ตัณหา

[47:61] ยกอุปมา การ ละอาหาร 4 อย่างเปรียบกับ การกินเนื้อบุตร ผิวหนังของโคแม่ลูกอ่อน หลุมดินที่มีหินถ่านเพลิงที่ร้อนแดง และโจรที่ถูกแทงด้วยหอก 300 เล่ม ซึ่งจะละได้ ให้พิจารณาด้วยสมาธิ ด้วยปัญญา และด้วยสติ

[57:21] สามารถติดตามพระสูตรปุตตะมังสะสูตร และอัตถิราคะสูตร ได้ ในช่วง คลังพระสูตร


ฟัง "เหตุแห่งการเกิดของชีวิต" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ฟัง "คำพุทธ – ปุตตมังสสูตร ว่าด้วย อาหาร  ๔  อย่าง" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ฟัง "อธิบาย – ปุตตมังสสูตร ว่าด้วย อาหาร  ๔  อย่าง" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560