คนที่มีเพศสภาพที่เปลี่ยนแปลงไป กลุ่ม LGBTIQ จะมีความละเอียดละออในเรื่องของกามมาก เป็นตามวิสัยที่เคยมีมา ซึ่งถ้าต้องการสิ่งที่ละเอียดมาก จะทำให้เกิดมีความทุกข์ที่พ่วงตามกันมาได้มาก ทำให้อาจจะเจอเรื่องที่ผิดหวัง ความไม่เท่าเทียม ไม่ได้รับการยอมรับในสังคม คิดว่าจะมีความรักกับกลุ่มนี้คนนี้ แต่เขาก็เปลี่ยนแปลงไป เพราะสภาพที่ปรุงแต่งมาในลักษณะนี้

ไม่เกี่ยวกับเพศสภาพ ทำไม่ดีคือไม่ดี และมีสิทธิ์ที่จะทำดีให้เกิดขึ้น ให้มั่นใจว่า ถ้าทำดี รักษาศีล ฝึกทำสมาธิ มีปัญญาที่จะละวางได้บ้าง เราจะมีสุขที่เกิดขึ้นในเวลานั้น จากการที่มีศีล มีปัญญา เป็นทิฏฐธรรมสุข และถ้าวางจิตใจไว้เหนือกว่าเรื่องกาม ตามมรรคแปดไป นี่คือทางที่จะออกได้

Time Index

[05:15] ความไม่เท่าเทียมในสังคม ถูกตั้งแง่ รังเกียจกลุ่ม “เพศทางเลือก - LGBTIQ”

[08:39] พุทธภาษิต “ทรงประเสริฐกว่าสัตว์ที่มีเท้าและไม่มีเท้า” (ขัตติยสูตร

[ข้อ 31])

[10:05] เพศทางเลือก คือ มีเพศสภาพเปลี่ยนแปลงไปตามเพศกำเนิด เรียกว่า “บัณเฑาะก์” เป็นผลของกรรมที่ผิดศีลข้อ 3 ที่กระทำมาในชาติก่อน

[14:21] พระอานนท์เคยเกิดเป็นหญิง

[23:24] พระโสเรยยะเปลี่ยนสภาพจากชายเป็นหญิง แล้วเปลี่ยนกลับในชาติกำเนิดเดียว เพราะทำใจไม่แยบคายในพระมหากัจจายนะ

[26:45] พระพุทธเจ้าเคยเกิดเป็นหญิง ตอนเป็นพระโพธิสัตว์

[39:31] คนที่เคยผิดเรื่องของกามมาก่อน ความละเอียดในเรื่องของกามจึงมีมาก ทำให้มีเพศสภาพที่ไม่เหมือนปกติ ได้รับความทุกข์ง่าย เพราะต้องการกามอย่างละเอียด แต่ความเท่าเทียมกันในโลกนี้ ที่จะทำให้เกิดความยุตินั้น ไม่มี แต่ความดีที่มี เป็นจุดที่สำคัญกว่า

[45:43] โทษของกาม คือ ทำให้จิตใจโลเล ดึงไปในทางต่ำได้ ส่วนโทษของการเที่ยวกลางคืน คือ ไม่คุ้มครองไม่รักษาตน บุตรภรรยาและทรัพย์สินเงินทอง เป็นที่ระแวงของคนอื่น มักถูกใส่ร้ายและเกิดความลำบากหลายอย่าง

[50:57] เกิดมาเป็นมนุษย์มีบุญแล้ว ให้ระลึกถึงบุญที่มาเตือนสติให้ตั้งอยู่ในศีลธรรม

[54:31] กามจะทำให้จิตใจโลเลทั้งในบุรุษในสตรี เราต้องฝืน “กามเป็นความพยศเสพผิดดิ้นรน” เหมือนอยู่ในป่ามีขวากหนาม ให้ออกจากป่ามาสู่ที่โล่งแจ้ง คือ การหลีกออกจากกาม “เนกขัมมะ” ฝึกปฏิบัติธรรมให้มาก ประพฤติอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ธรรมะย่อมรักษาคนที่ปฏิบัติธรรม จุดนี้จะทำให้เราพ้นจากกรรมนี้ มีจิตใจที่อยู่เหนือขึ้นไปกว่าชายและหญิง นำความสุขความเจริญมาให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้แน่นอน


ฟัง “ขุดเพชรในพระไตรปิฎก : ตอนที่ 30 พระอุรุเวลกัสสปเถระ” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2562

ฟัง “ธรรมะของคนคู่” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2562