ธรรมะรับอรุณ ช่วง 'ตามใจท่าน' ตอนนี้ พระอาจารย์มหาไพบูลย์ได้รับคำถามเรื่องของการปฏิบัติบูชา และอามิสบูชา แถมด้วยเรื่องของการแบ่งจ่ายทรัพย์ให้เป็นไปตามธรรมเพื่อให้เราได้ตั้งสติอยู่ได้ในชีวิตประจำวัน

Time index

[03:08] คำถามเกี่ยวกับการเผยแผ่ธรรมะ ทุกวันนี้ผู้ถามฟังธรรมะของพระอาจารย์มหาไพบูลย์ฯมา 4 - 5 ปี ปกติไม่ค่อยจะแชร์ แต่สดับจากท่านครูบาอาจารย์แล้วท่านบอกให้ช่วยกันเผยแผ่ธรรมะของพระพุทธเจ้า (เพื่อน้อมนำมาดำเนินในชีวิตประจำวัน) ต้องการกราบเรียนถามว่า ควรวางตัวอย่างไรในการฟังธรรมเพื่อจะไม่ให้เขามองเป็นเรื่องแปลก เพราะการใช้ชีวิตยังต้องเกี่ยวข้องด้วยเรือน และกับเพื่อนบ้านเขาเห็นเป็นเรื่องสนุก ตลกที่ผู้ถามฟังธรรม โพสต์ธรรม ยกหัวข้อธรรมก็เพื่อจะให้คนที่เขาอ่านแล้วสะดุดใจ อยากลองฟัง จิตจะได้เกิดสติ สมาธิ เพิ่มปัญญายิ่ง ได้รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้ เพราะเรื่องธรรมหาคนปรึกษาได้ยาก (แต่โชคดีมากที่ทุกคนในครอบครัวของผู้ถามมีความเลื่อมใสและมีใจศรัทธาต่อพระพุทธเจ้า)

[09:10] หนึ่งในความน่าอัศจรรย์ของคำสอนพระพุทธเจ้าคือ เมื่อปรารภเรื่องที่หลีกออกจากกามยังมีคนฟัง ในขณะที่โลกนี้ยังชุ่มอยู่ด้วยกาม

[14:35] คำถามเกี่ยวกับคำพูดต่าง ๆ ในทางโลกมีเงินเป็นสิ่งสำคัญ ทางธรรมก็มีธรรมะเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งทางโลกทางธรรมก็ต้องผลัดกันช่วยเหลือกัน มีบางคนพูดว่า “ไม่ต้องให้เงินพระหรอก” พูดแบบนี้เรียกว่ามีมิจฉาทิฏฐิหรือไม่ และมีผลของกรรมเป็นอย่างไร

[16:21] วิญญูชนคือ ผู้ที่มีความรู้ดี ใฝ่ดี หลีกออกจากราคะ โทสะ และโมหะ พวกเราจึงควรเชื่อฟังคำสั่งสอน ซึ่งก็หมายถึงพระพุทธเจ้าและคำสอนของท่าน

[17:17] พุทธวิธีในการแบ่งจ่ายโภคทรัพย์แบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี้

เลี้ยงดูและบริหารให้เป็นสุข ให้อิ่มหนำอย่างถูกต้อง ทั้งเลี้ยงตน มารดาบิดา บุตรภรรยา ทาสกรรมกร มิตรอำมาตย์ทั้งชายและหญิง

ทำตนให้สวัสดีโดยการปิดกั้นอันตรายจากไฟ น้ำ พระราชา โจร หรือทายาทอันไม่เป็นที่รักใคร่

การทำพลีกรรม หมายถึง ภาษีหรือการบูชา เครื่องสังเวย การให้เปล่า ให้โดยไม่หวังคืนมีอยู่ด้วยกัน 5 ลักษณะได้แก่ ญาติพลี(การสงเคราะห์ญาติ การบูชาญาติ), อิตถิพลี (การสงเคราะห์แขกที่มาเยี่ยมเรา มาหาเรา เราสังเวยให้เขา บูชาให้เขา หรือจ่ายเป็นภาษีสังคม), ปุพพเปตพลี (บุคคลที่ล่วงลับไปแล้ว เช่น พ่อแม่ การบวงสรวงญาติ), ราชพลี (การชำระภาษี ส่วย อากร), เทวตาพลี (คำว่าเทวดาในนัยนะหนึ่งหมายหนึ่งคือมนุษย์ที่มีศีลมีความดีความงาม เป็นเทวดาอยู่ในร่างมนุษย์ เราก็บูชาเขา สังเวยให้เขา สงเคราะห์เขา ถือว่าเราสงเคราะห์คนดี)

การตั้งไว้ซึ่งทักษิณา หมายถึง ให้กับสมณะพราหมณ์ที่มีความสงบ มีความดีความงาม เป็นเนื้อนาบุญ ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ

[25:47] คำถามเกี่ยวกับการถามปัญหาธรรมะกับหลาย ๆ วัด หรือถามกับพระหลายๆรูป ดีหรือไม่ เพราะมีคนพูดว่า “ใช้วัดเปลือง”

[40:04] คำถามเกี่ยวกับผู้ถามนอนไม่ค่อยหลับ โดยเฉพาะวันพระ 8 ค่ำหรือ 15 ค่ำ ทั้งข้างขึ้นและข้างแรม

[43:44] การประกอบตนอยู่ในธรรมอันเป็นเครื่องตื่น เป็นการน้อมจิตไปเพื่อการหลับ เมื่อหลับแล้วก็ตั้งจิตว่าจะไม่คิดไปในทางกาม พยาบาทและเบียดเบียน เมื่อรู้สึกตัวแล้วจะลุกจากที่นอนทันที

[44:15] คำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน เพื่อให้มีธรรมอยู่ในอิริยาบถต่าง ๆ เช่น การกิน การเดิน การนอน การออกกำลังกาย และการปฏิบัติตนในด้านอื่นๆ เป็นต้น

[45:21] ให้มีสติอยู่ในทุกอิริยาบถ ทุกเวลา และทุกสถานที่ พร้อมไปกับการรักษาศีล มีสมาธิ เพื่อให้เกิดปัญญา

[48:25] คำถามเกี่ยวกับการเขียนฉายาพระของพระอาจารย์มหาไพบูลย์ฯที่ถูกต้อง โดยเขียนว่า "พระอาจารย์มหาไพบูลย์ อภิปุณฺโณ" ซึ่งมีความหมายดังนี้ "ไพบูลย์" แปลว่า เต็มเปี่ยม และ "อภิปุณฺโณ" แปลว่า ผู้มีบุญอันยิ่ง