สัปดาห์นี้นำเสนอเรื่องของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพระนางสามาวดีต่อ คือพระเจ้าอุเทนซึ่งเป็นพระสวามี พระเจ้าอุเทนมีพระมหาเหสีจำนวน 3 คน คือ วาสุลทัตตา มาคัณฑิยา และสามาวดี สำหรับพระเจ้าอุเทนนั้นมีความเป็นมาที่น่าสนใจ คือ พระมารดาขณะตั้งท้องพระองค์ได้ถูกนกหัสดีลิงค์จับตัวไป ได้รับความช่วยเหลือจากฤาษี ซึ่งเป็นผู้สอนมนต์หัสดีกัณฑ์อันเป็นวิชาสั่งช้างโดยใช้พิณให้กับพระเจ้าอุเทน ต่อมาภายหลังได้ขึ้นครองราชย์และปกครองกรุงโกสัมพีแทนพระราชบิดา 

เรื่องที่ 2 เรื่องของพระนางวาสุลทัตตา พระมเหสีของพระเจ้าอุเทนอีกองค์หนึ่ง พระเจ้าจัณฑปัชโชตซึ่งเป็นพระราชบิดาของพระนางวาวุลทัตตาออกอุบายจับตัวพระเจ้าอุเทนมาเพื่อให้สอนมนต์หัสดีกัณฑ์ให้กับพระนางวาสุลทัตตา เมื่อทั้ง 2 พระองค์พบและตกหลุมรักกัน พระเจ้าอุเทนได้พาพระนางวาสุลทัตตาหนีกลับมายังกรุงโกสัมพีและอภิเษกแต่งตั้งให้เป็นพระมเหสีแห่งกรุงโกสัมพีอีกองค์หนึ่ง

Time index

[01:55] ทบทวนตอนที่ผ่านมา เรื่องของโฆสกเศรษฐีพ่อบุญธรรมของพระนางสามาวดี ซึ่งมีชีวิตพลิกผันมาหลายชาติ ก่อนที่จะเป็นเศรษฐีได้รับบุพกรรมที่ทำไว้จากการทิ้งลูกจึงทำให้ถูกทิ้งถึง 7 ครั้ง 

[10:13] ประวัติของพระเจ้าอุเทน ซึ่งเป็นพระสวามีของพระนางสามาวดี พระมารดาของพระเจ้าอุเทนขณะตั้งท้องพระองค์ได้ถูกนกหัสดีลิงค์จับตัวไป ได้รับความช่วยเหลือจากฤาษี ซึ่งเป็นผู้สอนมนต์หัสดีกัณฑ์ให้กับพระเจ้าอุเทน ต่อมาภายหลังได้ขึ้นครองราชย์แทนพระราชบิดา

[33:28] ประวัติพระนางวาสุลทัตตา ซึ่งเป็นพระมเหสีอีกองค์ของพระเจ้าอุเทน 


อ่าน “เรื่องพระนางสามาวดี” อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท อัปปมาทวรรคที่ ๒

ฟัง "ความเป็นมาของโฆสกเศรษฐี" ออกอากาศทาง FM 92.5 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562