ในสัปดาห์นี้ "คลังพระสูตร" นำเสนอเนื้อหาของ "อนัตตลักขณสูตร" ที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมแก่ปัญจวัคคีย์ต่อ โดยทรงแจกแจงความไม่เที่ยง เมื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา ย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดา รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ทั้งหยาบ กลาง และละเอียด ล้วน "ไม่เที่ยง" ควรแล้วหรือที่จะเห็นว่านั่นเป็นตัวเราเป็นของเรา สิ่งที่เป็น "อนัตตา" ควรแล้วหรือที่เราจะเห็นเป็น "อัตตา"

นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาสำคัญอีกพระสูตร คือ "อาทิตตปริยายสูตร" ที่นำเสนอ 2 นัยยะ โดยพระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมแก่เหล่าภิกษุจนถึงความสิ้นอาสวะในที่สุด

Time index

[03:58]  ปฐมเทศนา  - ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

[07:50]  อนัตตลักขณสูตร 

[18:49]  เรื่อง ยสกุลบุตร

[37:36]  อาทิตตปริยายสูตร 

[53:46]  อธิบายเนื้อหา

 

อ่าน "ธัมมจักรกัปปวัตครสูตร" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔ พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๔ มหาวรรค ภาค ๑

อ่าน "อนัตตลักขณสูตร" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔ พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๔ มหาวรรค ภาค ๑

อ่าน "เรื่อง ยสกุลบุตร" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔ พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๔ มหาวรรค ภาค ๑

อ่าน "อาทิตตปริยายสูตร" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔  พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๔ มหาวรรค ภาค ๑

อ่าน "อาทิตตปริยายสูตร สูตรที่ ๘"  พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๘ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๐ สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค