…เห็นขันธ์ 5 ตามความที่มันเป็น เหตุเกิดมันเป็นมาอย่างงี้ ตัวมันเป็นอย่างงี้ ความดับไม่เหลือของมันเป็นอย่างนี้ และทางให้ถึงความดับไม่เหลือของมันเป็นอย่างนี้ เห็นอริยสัจทั้ง 4ในขันธ์ทั้ง 5 ด้วยอาการอย่างนี้…

ถ้าเหตุมันเปลี่ยนแปลงหายไปดับไป รูปนั้นก็เปลี่ยนแปลงหายไปดับไป เวทนาด้วย สัญญาด้วยสังขารด้วย วิญญาณด้วย มีอุปมาเหมือนก้อนฟองน้ำ เหมือนต่อมน้ำ เหมือนพยับแดด เหมือนแก่นต้นกล้วย เหมือนการแสดงของนักมายากล หาสาระแก่นสารไม่ได้

คำถามในที่นี้คือว่า เหตุเกิดมันเป็นมาอย่างนี้ ในขันธ์ทั้ง 5 มันรวมกันอยู่อย่างนี้ ไม่สามารถที่จะแยกกันแล้วจะบอกหน้าที่มันแตกต่างกันได้ แต่แยกกันแล้วทำความเข้าใจได้

สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจในหน้าที่ของมันนั้นเหมือนกัน เหมือนกับในจอมปลวก มีทุกอย่างปนกันในนี้ คำถามคือว่าแล้วอย่างไง

ในข้อสุดท้ายต้องรู้ว่า เราจะหลีกออกจากมันคลายกำหนัดในขันธ์ทั้ง 5 นี้ได้อย่างไรให้เห็นตามความเป็นจริง ให้เห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยง โดยความเป็นทุกข์ เป็นโรค เป็นหัวฝี เป็นลูกศร เป็นความยากลำบาก เป็นของสูญ เป็นของที่เป็นอนัตตา…

Time index

[1:03] นำธรรมะเข้าสู่ใจ ด้วยการระลึกรู้ลมหายใจ

[5:20] พิจารณาขันธ์ทั้ง 5 เหมือนจอมปลวก กองรวมกันไม่แยกจากกัน มีความเป็นทุกข์ เป็นหัวฝี เป็นของที่หาสาระไม่ได้

[12:33] อุปมารูปเหมือนดั่งฟองน้ำ

[18:53] อุปมาเวทนาดั่งต่อมน้ำ

[28:59] อุปมาสัญญาดั่งพยับแดด

[41.25] อุปมาสังขารดั่งแก่นไม้ในต้นกล้วย

[50:58] อุปมาวิญญาณดั่งมายากล


อ่าน "เผณปิณฑูปมสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยกลุ่มฟองน้ำ" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๙ [มจร.] สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค

ฟัง "ความจริงที่ต้องรู้" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน. 2561

ฟัง "อุปมาแห่งขันธ์ 5" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 3 กันยายน. 2561