ด่าอย่างเดียวไม่ได้จะมีการแก้ปัญหาขึ้นมาได้ มีแต่จะมีปัญหาความสกปรกอยู่ที่ไหนยิ่งเอาอุจจาระไปราดใส่ เอาปัสสาวะไปรดใส่ ถุยน้ำลายใส่ ไม่มีทางที่จะดีขึ้นมาได้ ที่สำคัญ เราคิดว่าอีกฝ่ายแย่ชั่วไม่ดี เลยไปด่าว่าทำร้ายเขา นี้คิดไม่ถูกยิ่งจะสร้างปัญหา ตัวเขาเป็นปัญหา ตัวเรากลับยิ่งเป็นปัญหา ปัญหายิ่งคูณ 2 ยิ่งมีลูกคูณ 3ญาติพี่น้องพ่อแม่ไม่ดีแน่ ไฟในอย่านำออก

บางทีคนเปลี่ยนไปเพราะผัสสะ ตรงไหนมีผัสสะแล้วไม่มีธรรมะได้มีปัญหาแน่เรื่องการใช้ชีวิตของคนคู่ให้ดูที่คุณธรรม 4 อย่างและรักษาหน้าที่ใน5อย่างชีวิตบางที มันมีตะปุ่มตะป่ำขวากหนามให้มีปัญญาปาดลงไปด้วยเครื่องมือที่จะปรับทาง คืออริยมรรคมีองค์ 8 ให้ราบรื่น เหมาะสมที่จะเดินทางได้

Time Index

[04:12] สามีภริยาหรือแฟนกัน แต่มีกิ๊ก ในทางคำสอน เบื้องต้น - มีความรู้แบบไหน ท่ามกลาง - จัดการ และที่สุด - จบให้ถูกต้องอย่างไร

[08:17] พุทธภาษิต “ลักษณะพิเศษของสัมมาวิมุตติ” (ปาสานสูตรข้อที่

[448])

[10:58] ภิกษุ พูดเรื่องคนคู่มีความเสี่ยง 2 อย่างคือสังฆาทิเสสและปาจิตตีย์

[13:35] “เมถุนธรรมหรือกิจกรรมของคนคู่” ที่มีน้ำเป็นที่สุดจบฯ ผูกมัดรัดรึงจิตใจของอีกฝ่ายในอายตนะทั้งหลาย

[20:47] ก่อนแต่งไม่ใช่ดูที่หน้าตาฐานะ นั่นไม่ใช่สาระ แต่ดูที่ศรัทธา ศีล จาคะ ปัญญา

[28:05] แต่งแล้ว อุปมาอุปไมยไว้กับผี/ซากศพและเทวดา

[31:33] คู่ครองที่ดีให้ดูลึก ๆ ด้วยปัญญาที่คุณธรรมที่เสมอ ๆ กัน

[35:13] สามีภริยามีหน้าที่ต่อกันและกัน เพื่อทิศนั้นไม่เป็นภัย (สิงคาลกสูตร)

[43:33] อย่าเยอะเกินไป เปรียบภริยา/สามีไว้ 7 ประเภท (ภริยาสูตร)

[49:12] ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งนอกใจ ใช้ยาสำรอกเป็นอริยะ หยุดความชั่ว รักษาความดีของเราไว้

[54:11] รักษาปรับเปลี่ยน หาลู่ทางช่วยเหลือคนที่ประมาท ให้ตั้งอยู่ในกุศลธรรม  ถ้าไม่ได้ เรามีศรัทธา ศีล จาคะ ปัญญา ทำไมจะทุกข์ใจ ปัญญาจะทำให้สามารถละวางได้

[55:49] ชีวิตที่ดำเนินไปแบบนี้ มีภาระมาก ก็รักษาให้มันเป็นอยู่ได้ในกามภพนี้ เสพกามก็ธรรมดา แต่เสพแล้วจะรักษาให้ปลอดภัยจากโทษของมัน ด้วยการตั้งอยู่ในธรรมเหล่านี้

อ่าน“สิงคาลกสูตร”พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๑ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๓ [ฉบับมหาจุฬาฯ]ทีฆนิกายปาฏิกวรรค อ่าน“ภริยาสูตร”พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๓ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๕ อังคุตตรนิกายสัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต